BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kre­di kar­tlarını kop­ya­la­yıp he­sap bo­şal­tı­yor­lar­dı

Kre­di kar­tlarını kop­ya­la­yıp he­sap bo­şal­tı­yor­lar­dı

İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen bir ope­ras­yon­da, yurt dı­şın­da­ki ban­ka müş­te­ri­le­ri­nin kre­di kart­la­rı­nın kop­ya­sı­nı ya­pa­rak, he­sap­la­rı­nı bo­şalt­tık­la­rı ya da alış­ve­riş yap­tık­la­rı öne sü­rü­len 4’ü ka­dın 14 ki­şi ya­ka­lan­dı.İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen bir ope­ras­yon­da, yurt dı­şın­da­ki ban­ka müş­te­ri­le­ri­nin kre­di kart­la­rı­nın kop­ya­sı­nı ya­pa­rak, he­sap­la­rı­nı bo­şalt­tık­la­rı ya da alış­ve­riş yap­tık­la­rı öne sü­rü­len 4’ü ka­dın 14 ki­şi ya­ka­lan­dı. Bu ki­şi­ler­le bir­lik­te sah­te kre­di kar­tı ba­sı­mın­da kul­la­nı­lan çe­şit­li ma­ki­ne, bil­gi­sa­yar ve mal­ze­me­nin ya­nı sı­ra yer­li ve ya­ban­cı ban­ka­lar adı­na dü­zen­le­nen 17 ban­ka kar­tı, 41 kre­di kar­tı, 19 cep te­le­fo­nu, 25 sim kar­tı, 5 sah­te sü­rü­cü bel­ge­si, 7 sah­te nü­fus cüz­da­nı ve 6 sah­te pa­sa­port ele ge­çi­ril­di. Suç ör­gü­tü ele­ba­şı Des­te B’nin eşi Vey­sel B’nin de ben­zer suç­lar­dan An­tal­ya Ce­za­evi’nde tu­tuk­lu bu­lun­du­ğu, gö­zal­tın­da­ki di­ğer ki­şi­ler­den 7’si­nin de ay­nı suç­lar­dan em­ni­yet­te kay­dı ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT