BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hapis­ha­ne bah­çe­sin­de park key­fi

Hapis­ha­ne bah­çe­sin­de park key­fi

Tür­ki­ye’nin ilk ka­dın ce­za­evi mü­dü­rü un­va­nı­na sa­hip Üm­ran Ya­vuz­yıl­maz’ın gö­rev yap­tı­ğı Ada­na Ka­dın Ka­pa­lı Ce­za İn­faz Ku­ru­mu­nun bah­çe­sin­de yap­tı­rı­lan oyun ala­nı, tu­tuk­lu ka­dın­la­rın ço­cuk­la­rı­nı top­rak­la bu­luş­tur­du.Tür­ki­ye’nin ilk ka­dın ce­za­evi mü­dü­rü un­va­nı­na sa­hip Üm­ran Ya­vuz­yıl­maz’ın gö­rev yap­tı­ğı Ada­na Ka­dın Ka­pa­lı Ce­za İn­faz Ku­ru­mu­nun bah­çe­sin­de yap­tı­rı­lan oyun ala­nı, tu­tuk­lu ka­dın­la­rın ço­cuk­la­rı­nı top­rak­la bu­luş­tur­du. Ge­ce­yi an­ne­le­ri­nin ko­ğu­şun­da ge­çi­ren ço­cuk­la­rın oyun ala­nı­na çı­ka­rı­la­rak top­rak­la bu­luş­tu­rul­du­ğu­nu be­lir­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ha­kan Uyar, “Mak­sa­dı­mız, ba­ka­cak kim­se­si bu­lun­ma­dı­ğı için an­ne­le­ri­nin ya­nın­da kal­mak zo­run­da olan bu ço­cuk­la­rı­mı­zın gün­le­ri­ni da­ha iyi bir or­tam­da ge­çir­me­si­ni sağ­la­mak. Bu­ra­da 20 ço­cuk bu­lu­nu­yor. Ço­cuk­la­rın ma­ma­dan ço­cuk be­zi­ne, bis­kü­vi­den gi­ye­ce­ğe ka­dar her tür­lü ih­ti­yaç­la­rı ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ğiy­le sağ­la­nı­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT