BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uçak­la­rı­mız Kan­dil ve Zap’ı bom­ba­la­dı

Uçak­la­rı­mız Kan­dil ve Zap’ı bom­ba­la­dı

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Irak’ın ku­ze­yin­de Kan­dil böl­ge­sin­de tes­pit edi­len PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­le­rin, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­na ait sa­vaş uçak­la­rın­ca dün ic­ra edi­len ha­va ta­ar­ru­zuy­la et­ki­li bir şe­kil­de vu­rul­du­ğu­nu açık­la­dı.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Irak’ın ku­ze­yin­de Kan­dil böl­ge­sin­de tes­pit edi­len PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­le­rin, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­na ait sa­vaş uçak­la­rın­ca dün ic­ra edi­len ha­va ta­ar­ru­zuy­la et­ki­li bir şe­kil­de vu­rul­du­ğu­nu açık­la­dı. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’ndan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, ic­ra edi­len ha­re­kat­ta her za­man ol­du­ğu gi­bi sa­de­ce te­rör ör­gü­tü­nün he­def alın­dı­ğı, si­vil hal­kın olum­suz et­ki­len­me­me­si için ge­rek­li has­sa­si­ye­tin gös­te­ril­di­ği be­lir­til­di. Açık­la­ma­da, gö­re­vi­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan uçak­la­rın em­ni­yet­le üst­le­ri­ne dön­dü­ğü kay­de­dil­di. Irak’ın ku­ze­yin­de­ki böl­ge­sel yö­ne­ti­min yet­ki­li­si Ceb­bar Ya­ver, böl­ge­nin sa­vaş uçak­la­rı ta­ra­fın­dan bi­rer sa­at ara­lık­lar­la üç kez bom­ba­lan­dı­ğı­nı, ay­nı sa­at­ler­de Türk top­çu bir­lik­le­ri­nin Zap böl­ge­si­ni, İran top­çu bir­lik­le­ri­nin ise Kan­dil Da­ğı böl­ge­si­ni ateş al­tı­na al­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT