BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’da kan­lı rant ça­tış­ma­sı

PKK’da kan­lı rant ça­tış­ma­sı

Fi­nans­man kri­zi­ni aş­mak için uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti ve ma­zot ka­çak­çı­lı­ğı­na ağır­lık ve­ren PKK’nın, İran’dan Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik ka­çak­çı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin so­rum­lu­su “Roj­hat” kod ad­lı Ni­za­met­tin K’ya bağ­lı iki grup ara­sın­da si­lah­lı ça­tış­ma çık­tı.Fi­nans­man kri­zi­ni aş­mak için uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti ve ma­zot ka­çak­çı­lı­ğı­na ağır­lık ve­ren PKK’nın, İran’dan Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik ka­çak­çı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin so­rum­lu­su “Roj­hat” kod ad­lı Ni­za­met­tin K’ya bağ­lı iki grup ara­sın­da si­lah­lı ça­tış­ma çık­tı. Van’ın Mah­mu­ta­bad kö­yü kır­sa­lın­da iki te­rö­rist grup ara­sın­da ya­şa­nan ça­tış­ma, köy­lü­ler ara­sın­da kor­ku­ya se­bep ol­du. As­ke­rin böl­ge­ye in­ti­kal et­me­le­ri üze­ri­ne, te­rö­rist­le­rin İran’ın Sal­mas böl­ge­si­ne kaç­tık­la­rı be­lir­len­di. Öte yan­dan, gü­ven­lik güç­le­ri­nin ça­tış­ma­nın mey­da­na gel­di­ği böl­ge­de yap­tı­ğı ara­ma fa­ali­yet­le­rin­de yer­ler­de yo­ğun kan izi­ne rast­lan­dı. Te­rö­rist­le­rin, ça­tış­ma­da ölen ve­ya ya­ra­la­nan ar­ka­daş­la­rı­nı İran’a gö­tür­dük­le­ri sa­nı­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT