BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ben kim­lik sor­mam

Ben kim­lik sor­mam

Av­cı­lar’da­ki bas­kın ola­yın­dan ha­be­ri­niz var mı? En azın­dan şöy­le bir ku­la­ğı­nı­za ça­lın­mış­tır. Ağus­tos ayın­da 4-5 ki­şi po­lis ye­le­ği gi­yip, bir ba­rı ba­sı­yor. Ora­da­ki bir ka­dı­nı sü­rük­le­ye­rek ara­ba­ya bin­di­rip gö­tü­rü­yor. Ola­yın bü­tün te­fer­ru­atı ka­me­ra ka­yıt­la­rın­da var. Ara­dan üç ay geç­tik­ten son­ra bu işi ya­pan­lar ya­ka­la­nı­yor. Ve tar­tış­ma baş­lı­yor: 1) Ge­len­le­re ni­ye kim­lik so­rul­ma­dı?Av­cı­lar’da­ki bas­kın ola­yın­dan ha­be­ri­niz var mı? En azın­dan şöy­le bir ku­la­ğı­nı­za ça­lın­mış­tır. Ağus­tos ayın­da 4-5 ki­şi po­lis ye­le­ği gi­yip, bir ba­rı ba­sı­yor. Ora­da­ki bir ka­dı­nı sü­rük­le­ye­rek ara­ba­ya bin­di­rip gö­tü­rü­yor. Ola­yın bü­tün te­fer­ru­atı ka­me­ra ka­yıt­la­rın­da var. Ara­dan üç ay geç­tik­ten son­ra bu işi ya­pan­lar ya­ka­la­nı­yor. Ve tar­tış­ma baş­lı­yor: 1) Ge­len­le­re ni­ye kim­lik so­rul­ma­dı? 2) Bu ka­dar va­him bir olay­dan son­ra na­sıl olur da ora­da­ki in­san­lar 155 Po­lis İm­dat te­le­fo­nu­nu ara­yıp ih­bar­da bu­lun­maz. Bu ko­nu­lar tar­tı­şı­lır­ken po­lis şef­le­ri de ne­cip mil­le­ti­mi­ze tav­si­ye­de bu­lu­nu­yor. “Va­tan­da­şı­mız ‘ben po­li­sim’, di­ye­ne kim­lik sor­sun.” Şah­sen ben sor­mam..İs­te­yen bu­yur­sun sor­sun. Ama şöy­le bir so­ru so­ra­rım: Aca­ba ni­ye o me­kan­da bu­lu­nan in­san­lar­dan hiç­bi­ri..Ora­da bu­lu­nan­lar­dan vaz­geç­tik, sa­hip­le­ri, ça­lı­şan­la­rı, “Bu iş­te bir yan­lış­lık var..Bu in­san­la­rın po­lis ol­ma ih­ti­ma­li yok..” di­ye dü­şün­me­di­ler? Bu so­ru­ya met­çe ce­vap ve­re­bil­di­ği­niz za­man bu prob­le­mi de çöz­müş olur­su­nuz. Ta­bi­i eğer prob­lem di­ye gö­rü­yor­sa­nız. Öte­si gös­ter­me­lik olur. Po­lis şef­le­ri­nin, “va­tan­da­şı­mız kim­lik sor­sun” tav­si­ye­si boş iş. Bu­na kar­şı­lık ba­zı­la­rı­nın va­tan­daş sor­ma­sa da po­li­sin kim­lik gös­ter­me­si ku­ral ol­sun tek­li­fi de fay­da­sız. O kar­ga­şa­da, ger­gin­lik­te..Ya­hut ben­ze­ri or­tam­lar­da gös­te­ri­len kim­li­ğe kim dik­kat­li ba­ka­bi­le­cek, ne an­la­ya­cak..Bel­ki şüp­he­len­di­ği­niz hal­ler olur­sa ih­bar­da bu­lu­nun de­nil­se bir ih­ti­mal di­ye­ce­ğim..Ama o işin de su­yu çı­kar ne­ti­ce ver­mez. .... Bı­ra­kın va­tan­da­şı po­lis­ler bir lo­kan­ta­da ben po­lis şe­fi­yim di­yen bi­ri­ne, kim­lik sor­du­ğu için açı­ğa alın­mış. .... 2002’den 2007’ye ka­dar kı­sa bir sü­re po­li­sin, AB uyum ya­sa­la­rı çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le yol­da bi­ri­ni dur­du­rup kim­lik sor­ma, uy­gu­la­ma adı al­tın­da ge­le­ni ge­çe­ni dur­dur­ma, res­to­ran, bar ka­fe gi­bi yer­ler­de ben­ze­ri kon­trol­ler yap­ma işi as­kı­ya alın­mış­tı. Me­kan­lar için..Bel­li kav­şak­lar­da uy­gu­la­ma yap­mak için mak­tu mah­ke­me ka­rar­la­rı (doğ­ru­su me­ka­na özel ola­nı­dır, fi­lan cad­de­de uy­gu­la­ma ya­pa­ca­ğım di­ye bir ka­rar da muh­te­me­len ilk de­fa biz­de ol­muş­tur) alı­na­bi­li­yor­du ama her önü­ne ge­len is­te­di­ği yer­de, “şüp­he­len­dim” di­ye­rek bi­ri­le­ri­ni dur­du­ra­mı­yor­du. 2007’de ye­ni bir dü­zen­le­me ya­pıl­dı, po­lis va­zi­fe sa­la­hi­yet ka­nu­nu ta­dil edil­di, es­ki­ye dö­nül­dü. Te­rör gi­bi bir ba­ha­ne olun­ca her­ke­sin boy­nu bü­kü­lü­yor. He­le bu­gün­ler­de hiç kim­se­nin bu iş­le­re ka­fa yo­ra­cak me­ca­li yok.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT