BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HALDUN DORMEN: İbrahim Tat­lı­ses i­le bir da­ha oy­na­mam

HALDUN DORMEN: İbrahim Tat­lı­ses i­le bir da­ha oy­na­mam

Hal­dun Dor­men, ‘Ora­da Ne­ler Olu­yor’da, İb­ra­him Tat­lı­ses ile çek­tik­le­ri an­cak hiç ya­yın­la­na­ma­yan ‘Bah­çı­van’ di­zi­si­nin na­sıl fi­yas­koy­la so­nuç­lan­dı­ğı­nı an­lat­tı. Hal­dun Dor­men “Ben ve İb­ra­him Tat­lı­ses iki ay­rı dün­ya­nın in­san­la­rı­yız.Hal­dun Dor­men, ‘Ora­da Ne­ler Olu­yor’da, İb­ra­him Tat­lı­ses ile çek­tik­le­ri an­cak hiç ya­yın­la­na­ma­yan ‘Bah­çı­van’ di­zi­si­nin na­sıl fi­yas­koy­la so­nuç­lan­dı­ğı­nı an­lat­tı. Hal­dun Dor­men “Ben ve İb­ra­him Tat­lı­ses iki ay­rı dün­ya­nın in­san­la­rı­yız. Her şe­yi­miz ay­rı. İb­ra­him Tat­lı­ses’in adı­nı du­yun­ca ön­ce is­te­me­dim. Ama ya­pım­cı Si­nan Çe­tin be­ni ik­na ede­bil­mek için çok bü­yük pa­ra öde­di. Kim ol­sa bu pa­ra­yı ka­bul eder­di. ‘Ta­mam’ de­dim. De­mez olay­dım! Çok yan­lış bir şey ol­du. Öy­le kö­tüy­dü ki ya­yın­la­na­ma­dı. Bu işi yap­tı­ğı­ma piş­ma­nım” de­di. Dor­men, “İb­ra­him Tat­lı­ses iyiy­di, ka­riz­ma­tik­ti, ama oyu­nu ken­di yaz­ma­ya ve yö­net­me­ye kal­kın­ca iş­ler kop­tu. Ez­ber ya­pa­mı­yor, son an­da ba­na ara­besk di­ya­log­lar ya­zı­yor, ‘Abi­cim bun­la­rı söy­le­ye­cek­sin’ di­yor. İm­kan­sız on­la­rı söy­le­mem. Ola­cak gi­bi de­ğil­di. Ba­kın Gül­ben Er­gen ile ‘Da­dı’yı 3 yıl çek­tik. Gül­ben müt­hiş pro­fes­yo­nel, say­gı­lı, işi­ne za­ma­nın­da ge­len, re­ji­ye, se­nar­yo­ya ka­rış­ma­yan oyun­cu­dur. Ama İb­ra­him Tat­lı­ses ile bir da­ha as­la ça­lı­şa­ma­yız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT