BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Se­da Sa­yan ça­ma­şır yı­ka­ma­yı öğ­re­te­cek

Se­da Sa­yan ça­ma­şır yı­ka­ma­yı öğ­re­te­cek

Av­ru­pa’nın bir­çok ül­ke­sin­de ve ABD’de geç­ti­ği­miz yıl­lar­da de­ter­jan sek­tö­rün­de kök­lü bir dö­nü­şüm ya­şan­dı.Av­ru­pa’nın bir­çok ül­ke­sin­de ve ABD’de geç­ti­ği­miz yıl­lar­da de­ter­jan sek­tö­rün­de kök­lü bir dö­nü­şüm ya­şan­dı. Ar­tık ça­ma­şır de­ter­janın­da yay­gın ola­rak kon­san­tre ürün­ler kul­la­nı­lı­yor. Tür­ki­ye’de de Sa­bun ve De­ter­jan Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (SDSD) ön­der­li­ğin­de baş­la­tı­lan bu dö­nü­şüm pro­je­si için ça­lış­ma­la­ra hız kes­me­den de­vam edi­li­yor. Pro­je­ye des­tek ve­ren Se­da Sa­yan 25 Ara­lık ta­ri­hi­ne ka­dar her Sa­lı ve Per­şem­be gü­nü “Sa­bah­la­rın Sul­ta­nı” prog­ra­mın­da ha­nım­la­ra doğ­ru ça­ma­şır yı­ka­ma­yı öğ­re­tir­ken, çev­re du­yar­lı­lı­ğı­na da dik­kat çe­ke­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT