BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ni­lü­fer: “Ka­ya­han i­le belki gü­nün bi­rin­de ba­rı­şı­rız”

Ni­lü­fer: “Ka­ya­han i­le belki gü­nün bi­rin­de ba­rı­şı­rız”

Pop mü­zi­ğin dev se­si Ni­lü­fer, “Fi­liz Akın’la Pa­zar Soh­bet­le­ri” ad­lı prog­ra­ma ko­nuk wol­du.Pop mü­zi­ğin dev se­si Ni­lü­fer, “Fi­liz Akın’la Pa­zar Soh­bet­le­ri” ad­lı prog­ra­ma ko­nuk wol­du. Pi­ya­no ve ba­le ders­le­ri alan kı­zı Ay­şe Naz­lı’nın oyun­cu ol­mak is­te­di­ği­ni an­la­tan Ni­lü­fer, Akın’ın “Tek­rar ev­lat edi­ne­rek Ay­şe Naz­lı’nın bir kar­de­şi ol­sun is­ter mi­sin?” so­ru­su­na, “Ya­pa­mam ar­tık. Ama 10 yıl ön­ce ol­sa, ya­par­dım. Bir de er­kek be­be­ğim ol­sun is­ter­dim” ce­va­bı­nı ver­di. Ço­cuk­lu­ğun­da ge­çir­di­ği as­tım kriz­le­ri se­be­biy­le ölüm­den kork­tu­ğu­nu an­la­tan Ni­lü­fer, “Ken­di­me dik­kat edi­yo­rum. Kı­zı­mın da çok et­ki­si var. Ko­ca­man bir kız olun­ca­ya, onu ev­len­di­rin­ce­ye ka­dar ya­şa­ma­lı­yım. Hat­ta to­run sev­mek is­ti­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Ka­ya­han’la bir­lik­te sah­ne al­ma­sı­nın söz ko­nu­su ol­du­ğu kon­ser tek­li­fi­ni ka­bul et­me­yen Ni­lü­fer, “Gü­nün bi­rin­de ba­rı­şı­rız bel­ki. Ama bir kon­ser için ba­rı­şıl­maz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT