BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Manken ­Tuğ­ba Ö­zay, 6 bin YTL’yi ödemedi icralık oldu

Manken ­Tuğ­ba Ö­zay, 6 bin YTL’yi ödemedi icralık oldu

Man­ken Tuğ­ba Ö­zay, beş yıl ön­ce İz­mir Ad­nan Men­de­res Ha­va­li­ma­nı’n­da gö­rev­li po­lis­le­re ha­ka­ret et­ti­ği id­di­a­sıy­la yar­gı­lan­dı­ğı da­va­da üç bin YTL taz­mi­nat ö­de­me­ye mahkûm e­dil­miş­ti.Man­ken Tuğ­ba Ö­zay, beş yıl ön­ce İz­mir Ad­nan Men­de­res Ha­va­li­ma­nı’n­da gö­rev­li po­lis­le­re ha­ka­ret et­ti­ği id­di­a­sıy­la yar­gı­lan­dı­ğı da­va­da üç bin YTL taz­mi­nat ö­de­me­ye mahkûm e­dil­miş­ti. Ka­nu­ni fa­i­ziy­le 6 bin YTL’yi bu­lan taz­mi­na­tı ö­de­me­yen ün­lü man­ken i­çin, mağ­dur et­ti­ği em­ni­yet a­mi­ri Ti­bet Kur­tu­lan’ın a­vu­ka­tı ic­ra ta­ki­bi baş­lat­tı. Ö­zay’ı ic­ra­lık e­den sü­reç 2003’te ha­va­a­la­nı­nın İç Hat­lar Ter­mi­na­li’n­de baş­la­mış­tı. X-­ray ci­ha­zı a­larm ve­rin­ce üs­tün­de­ki me­tal eş­ya­la­rı çı­kar­ma­sı is­te­nen Ö­zay id­di­a­ya gö­re “Si­ze kim ol­du­ğu­mu öğ­re­te­ce­ğim. Kim­se ba­na ka­rı­şa­maz. Şim­di Baş­ba­kan’ı a­rat­tı­ra­ca­ğım” di­ye ba­ğı­rıp ha­ka­ret et­ti. Bu­nun ü­ze­ri­ne o­lay ye­rin­de bu­lu­nan ve o dö­nem baş­ko­mi­ser­lik ya­pan em­ni­yet a­mi­ri Ti­bet Kur­tu­lan i­le gö­rev­li po­lis me­mur­la­rı, Ö­zay’dan şikâ­yet­çi ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT