BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İmrendiren dostluk

İmrendiren dostluk

2 ya­şın­da­ki Emily ve oran­gu­tan Ris­hi’nin dost­luk­la­rı ger­çek­ten gö­rül­me­ye de­ğer. Be­ra­ber va­kit ge­çir­mek­ten çok hoş­la­nan iki­li çay par­ti­si ve­ri­yor, be­ra­ber emek­li­yor, ağaç­la­ra çık­ma­ya ça­lı­şı­yor. Se­vim­li mi­nink­le­rin dost­lu­ğu is­ter is­te­mez in­sa­nın ak­lı­na Rud­yard Kip­ling’in en ün­lü ço­cuk hi­kâ­ye­le­rin­den bi­ri olan Jung­le Bo­ok ki­ta­bı­nı ge­ti­ri­yor.2 ya­şın­da­ki Emily ve oran­gu­tan Ris­hi’nin dost­luk­la­rı ger­çek­ten gö­rül­me­ye de­ğer. Be­ra­ber va­kit ge­çir­mek­ten çok hoş­la­nan iki­li çay par­ti­si ve­ri­yor, be­ra­ber emek­li­yor, ağaç­la­ra çık­ma­ya ça­lı­şı­yor. Se­vim­li mi­nink­le­rin dost­lu­ğu is­ter is­te­mez in­sa­nın ak­lı­na Rud­yard Kip­ling’in en ün­lü ço­cuk hi­kâ­ye­le­rin­den bi­ri olan Jung­le Bo­ok ki­ta­bı­nı ge­ti­ri­yor. Ki­tap or­man­da kurt­lar ta­ra­fın­dan bü­yü­tü­len Mowg­li’nin hi­ka­ye­si­ni an­la­tı­yor­du. Tü­rü­nün en kü­çü­ğü olan yal­nız­lık­tan sı­kı­lan Ris­hi, Emily’e he­men ısın­mış. 38 ya­şın­da­ki fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı ba­ba Barry Blandy “iki­li gün bo­yun­ca bir­bir­le­rin­den ay­rı­la­ma­dı­lar ve bir­bir­le­ri­ni çok gü­zel ta­mam­la­dı­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT