BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > UNUTKANLIK ta­rih olu­yor

UNUTKANLIK ta­rih olu­yor

Tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler sa­ye­sin­de genç yaş­lı her­ke­sin or­tak prob­le­mi olan unut­mak ta­ri­he ka­rı­şa­cak.> AN­KA­RA Tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler sa­ye­sin­de genç yaş­lı her­ke­sin or­tak prob­le­mi olan unut­mak ta­ri­he ka­rı­şa­cak. Bil­gi­le­ri doğ­ru bir şe­kil­de sı­nıf­lan­dı­ra­bi­len akıl­lı ci­haz­lar, gün­de­lik ha­yat­ta­ki tüm bil­gi­le­ri ve ay­rın­tı­la­rı de­po­la­ya­cak, ana­liz ede­cek, uy­gun za­man­da ve uy­gun yer­de ha­tır­la­ta­cak. IBM, önü­müz­de­ki 5 yıl için­de unut­mak problemini or­ta­dan kal­dır­mak için ye­ni bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yor. Bu kap­sam­da ta­sar­la­nan ol­duk­ça kü­çük mik­ro­fon­lar ve vi­de­o ka­me­ra­lar, ya­pı­lan tüm gö­rüş­me­le­ri, et­kin­lik­le­ri ko­lay­lık­la kay­det­me im­ka­nı su­na­cak. Bu tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de yaş­lı­lar, dok­tor­la­rıy­la yap­tık­la­rı gö­rüş­me­le­ri da­ha ko­lay ha­tır­la­ya­cak.
Kapat
KAPAT