BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇA­TA­PAT­TAN uzak tu­tun!

ÇA­TA­PAT­TAN uzak tu­tun!

Re­fik Say­dam Hıf­zıs­sıh­ha Mer­ke­zi (RSHM) Baş­ka­nı Doç. Dr. Mus­ta­fa Er­tek, ço­cuk­la­rın üre­ti­mi ya­sak olan, halk ara­sın­da “ça­ta­pat” di­ye bi­li­nen pat­la­yı­cı mad­de­ler­den uzak tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.> AN­KA­RA Re­fik Say­dam Hıf­zıs­sıh­ha Mer­ke­zi (RSHM) Baş­ka­nı Doç. Dr. Mus­ta­fa Er­tek, ço­cuk­la­rın üre­ti­mi ya­sak olan, halk ara­sın­da “ça­ta­pat” di­ye bi­li­nen pat­la­yı­cı mad­de­ler­den uzak tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Er­tek, “Bu mad­de­ler ağız­dan alı­nır­sa kalp, ka­ra­ci­ğer, böb­rek ve be­yin­de bir ta­kım ha­sar­lar or­ta­ya çı­kı­yor. Ka­çak pat­la­yı­cı­lar­da ge­nel­lik­le sa­rı-kır­mı­zı fos­for, an­ti­mon bi­le­şik­le­ri ve po­tas­yum klo­rat gi­bi çok cid­di ze­hir­li mad­de­ler bu­lu­nu­yor. Kü­çük ço­cuk­la­rın bu pat­la­yı­cı­la­rı çi­ko­la­ta ya da şe­ker zan­ne­de­rek ye­dik­le­ri za­man ölü­me ka­dar gi­den acı so­nuç­lar or­ta­ya çı­ka­bil­di­ği­ni ge­çen bay­ram­da gör­dük” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT