BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G­re­en­pe­a­ce üyeleri kafe açtı

G­re­en­pe­a­ce üyeleri kafe açtı

G­re­en­pe­a­ce ü­ye­le­ri, Ga­la­ta Köp­rü­sü ü­ze­rin­de ye­re u­za­na­rak “Kö­mü­re ha­yır” an­la­mı­na ge­len “No co­al” ya­zı­sı­nı o­luş­tur­du. Çev­re­ci­ler da­ha son­ra Be­şik­taş Mey­da­nı’n­da gü­neş e­ner­ji­siy­le ça­lı­şan bir ka­fe aç­tı.> Se­dat Dur­maz İS­TAN­BUL İ­HA G­re­en­pe­a­ce ü­ye­le­ri, Ga­la­ta Köp­rü­sü ü­ze­rin­de ye­re u­za­na­rak “Kö­mü­re ha­yır” an­la­mı­na ge­len “No co­al” ya­zı­sı­nı o­luş­tur­du. Çev­re­ci­ler da­ha son­ra Be­şik­taş Mey­da­nı’n­da gü­neş e­ner­ji­siy­le ça­lı­şan bir ka­fe aç­tı. G­re­en­pe­a­ce Ak­de­niz E­ner­ji ve İk­lim Kam­pan­ya­sı So­rum­lu­su Hi­lal A­tı­cı, “Tür­ki­ye’de şu an­da 47 a­det kö­mür­lü ter­mik sant­ral ya­pı­mı p­lan­la­nı­yor. Bu sant­ral­ler Tür­ki­ye’nin top­lam se­ra ga­zı sa­lım­la­rı­nı yüz­de 50 o­ra­nın­da ar­tı­rı­la­bi­lir. Te­miz, ye­ni­le­ne­bi­lir e­ner­ji kay­nak­la­rı­nın kö­mür­den çok da­ha bol ol­du­ğu­nu ve ik­lim k­ri­zi­ni aş­mak i­çin ger­çek çö­züm ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Gü­neş ye­ri­ne ne­den kö­mü­rü ter­cih e­de­lim ki. Bu yüz­den biz de in­san­la­ra gü­neş e­ner­ji­si i­le bir ka­fe­nin ça­lı­şa­bi­le­ce­ği­ni is­pat­la­mak i­çin bu­gün bu­ra­da ka­fe­mi­zin a­çı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz” de­di. Ka­fe­nin i­çe­ri­sin­de­ki a­let­le­rin gü­neş e­ner­ji­siy­le ça­lış­tı­ğı be­lir­ti­lir­ken, G­re­en­pe­a­ce ü­ye­le­ri­nin şan­sı­na gü­neş yü­zü­nü gös­ter­me­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT