BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arif Ke­nan Ay­kut ve­fat et­ti

Arif Ke­nan Ay­kut ve­fat et­ti

İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri İl­köğ­re­tim Oku­lu es­ki öğ­ret­men­le­rin­den Arif Ke­nan Ay­kut, 51 ya­şın­da ve­fat et­ti. Uzun sü­re­dir kan­ser te­da­vi­si gö­ren Arif Ke­nan Ay­kut, ev­li ve iki ço­cuk ba­ba­sıy­dı.> İS­TAN­BUL İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri İl­köğ­re­tim Oku­lu es­ki öğ­ret­men­le­rin­den Arif Ke­nan Ay­kut, 51 ya­şın­da ve­fat et­ti. Uzun sü­re­dir kan­ser te­da­vi­si gö­ren Arif Ke­nan Ay­kut, ev­li ve iki ço­cuk ba­ba­sıy­dı. İh­las Vak­fı men­sup­la­rın­dan Zik­rul­lah Ar­vas’ın da­ma­dı ve ga­ze­te­miz ça­lı­şan­la­rın­dan Mu­hib­bul­lah, Ha­bib ve İnan Ar­vas’ın eniş­te­si olan Arif Ke­nan Ay­kut’un ce­na­ze­si bu­gün öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­akip İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri 1. Kı­sım Ca­mi­i’nde kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ya­kup­lu Kab­ris­ta­nı’na def­ne­di­le­cektir. Tür­ki­ye Ga­ze­te­si ça­lı­şan­la­rı ola­rak ke­der­li ai­le­si­ne sabr-ı ce­mil, mer­hu­ma Al­lah’tan rah­met di­le­riz.
Kapat
KAPAT