BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fa­na­tik ta­raf­ta­ra en a­ğır ce­za

Fa­na­tik ta­raf­ta­ra en a­ğır ce­za

Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu, An­tal­yas­por kar­şı­laş­ma­sı son­ra­sın­da fut­bol­cu­la­rı ta­şı­yan oto­büs­le­ri taş­la­dık­la­rı id­di­a edi­len 13 şüp­he­li­yi, top­lam 6 yıl 6 ay Bur­sas­por mü­sa­ba­ka­la­rı­nın sey­rin­den men ve 21 bin 840 YTL pa­ra ce­za­sı­na çarp­tır­dı.> Os­man Akın BUR­SA İHA Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu, An­tal­yas­por kar­şı­laş­ma­sı son­ra­sın­da fut­bol­cu­la­rı ta­şı­yan oto­büs­le­ri taş­la­dık­la­rı id­di­a edi­len 13 şüp­he­li­yi, top­lam 6 yıl 6 ay Bur­sas­por mü­sa­ba­ka­la­rı­nın sey­rin­den men ve 21 bin 840 YTL pa­ra ce­za­sı­na çarp­tır­dı. An­tal­yas­por’un iki oto­bü­sü­nün cam­la­rı kı­rı­lır­ken, atı­lan taş­lar­dan bir po­lis ara­cı da ha­sar gör­dü. Gö­zal­tı­na alı­nan 4 ço­cuk ta­ra­fın­dan adı ve­ril­di­ği için po­lis ta­ra­fın­dan aran­dı­ğı­nı duy­du­ğu­nu an­la­tan ve genç­le­ri az­met­tir­mek­le suç­la­nan H.Y., “İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu, be­ni 6 ay Bur­sas­por mü­sa­ba­ka­la­rı­na gir­me­me ve bin 680 YTL pa­ra ce­za­sı­na çarp­tır­dı. Üs­te­lik hiç­bir su­çum yok­tu. İş­le­me­di­ğim bir su­çun ce­za­sı­nı çe­ki­yo­rum. Bu pa­ra­yı öde­ye­cek du­ru­mum yok. Sev­gi­ye ya­sak ko­na­maz. Bir yo­lu­nu bul­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. 3 yıl ön­ce de Yoz­gat ma­çın­da çı­kan olay­lar se­be­biy­le ka­ra­ko­la gi­dip im­za at­ma ce­za­sı ve­ril­miş, bu­na uy­ma­dı­ğım için de 2 ay ha­pis yat­mış­tım, mec­bu­ren yi­ne ya­ta­ca­ğız. Bur­sas­por için her şe­ye de­ğer” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT