BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mig­ros’un po­şet­le­ri ­do­ğa­da yok olacak

Mig­ros’un po­şet­le­ri ­do­ğa­da yok olacak

Tür­ki­ye’de ilk de­fa do­ğa­da çö­zü­nen po­şet­ler­le a­lış­ve­riş im­kâ­nı su­nan Mig­ros, çev­re­yi ko­ru­ma­yı he­def­li­yorYAYGINLAŞACAK Mig­ros Türk­ Ge­nel Mü­dü­rü Öz­gür ­Tort, ilk de­fa Ku­ru­çeş­me ­Mac­ro­cen­ter’da kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­cak olan do­ğa dos­tu po­şet­le­rin kı­sa sü­re­de di­ğer Mig­ros mar­ket­le­rin­de de yay­gın­laş­tı­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Mig­ros Türk T.A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Öz­gür Tort, “Mig­ros ola­rak müş­te­ri­le­ri­mi­ze do­ğa­da çö­zü­nen po­şe­ti su­na­rak’ çev­re ve ge­le­cek ku­şak­lar için bir il­ke im­za atı­yo­ruz” de­di. Tür­ki­ye’de ilk de­fa do­ğa­da çö­zü­nen po­şet­ler­le alış­ve­riş im­ka­nı su­na­rak çev­re­yi ko­ru­ya­bil­me­yi he­def­le­yen Mig­ros Türk T.A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Öz­gür Tort, müş­te­ri­le­riy­le el ele ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, el­le­ri­ni ta­şın al­tı­na koy­mak­tan çe­kin­me­dik­le­ri­ni ve müş­te­ri­le­ri­nin du­yar­lık­la­rı­na da gü­ven­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Öz­gür Tort, ye­ni­lik­çi bir üre­tim tek­no­lo­ji­si ile üre­ti­len do­ğa­da çö­zü­ne­bi­len po­şet­le­rin Tür­ki­ye’de bu alan­da ye­ni bir dö­ne­min baş­lan­gı­cı ol­du­ğu­nu şöy­le an­lat­tı: “Özel­lik­le son yıl­lar­da kü­re­sel ısın­ma ve onun de­va­mın­da olu­şan çev­re­sel sı­kın­tı­lar kar­şı­sın­da müş­te­ri­le­ri­miz­le bir­lik­te pro­ak­tif bir du­ruş ser­gi­le­me­ye özen gös­te­re­rek, çe­şit­li sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ne im­za at­tık. Ye­ni­lik­çi bir üre­tim tek­no­lo­ji­si ile üre­ti­len do­ğa­da çö­zü­ne­bi­len po­şet­ler, Tür­ki­ye’de bu alan­da ye­ni bir dö­ne­min baş­lan­gı­cı ve çev­re bi­lin­ci yük­sek müş­te­ri­le­ri­mi­zin il­gi oda­ğı ola­cak­tır. Mig­ros alım gü­cü­nü kul­la­na­rak bu po­şet­le­ri müş­te­ri­le­ri­nin hiz­me­ti­ne üc­ret­siz su­na­cak­tır” de­di. Öz­gür Tort, “Oxo-bi­oçö­zü­nür” tek­no­lo­ji­si ile üre­ti­len po­şet­le­rin ilk de­fa Ku­ru­çeş­me Mac­ro­cen­ter’de tü­ke­ti­ci­le­re su­nu­la­ca­ğı­nı çok kı­sa sü­re­de di­ğer Mig­ros mar­ket­le­rin­de de yay­gın­la­şa­ca­ğı­nı bil­dir­di. 24 ay­da ta­ma­men do­ğa­ya dö­nü­yor Ham pet­rol ürü­nü olan plas­ti­ğin do­ğa­da çö­zün­me­si en iyi ih­ti­mal­le 100 se­ne­yi bu­lu­yor ve plas­tik­le­rin do­ğa­da uzun sü­re ka­la­rak çev­re kir­li­li­ği­ne se­bep ol­du­ğu ger­çe­ğin­den yo­la çı­ka­rak üre­ti­len Oxo-bi­o-çö­zü­nür plas­tik­le­rin do­ğa­da çö­zün­me­si iki aşa­ma­lı ola­rak ger­çek­le­şi­yor. Bi­rin­ci aşa­ma­da po­şe­tin raf öm­rü dol­du­ğun­da ok­si­jen plas­ti­ğin zin­cir ya­pı­sı­nı bo­zu­yor. İkin­ci aşa­ma­da ise bi­yo­lo­jik çö­zün­me olup, be­sin özel­li­ği ka­za­nan plas­tik ya­pı, top­rak­ta­ki bak­te­ri ve mik­ro­or­ga­niz­ma­lar ta­ra­fın­dan sin­di­ri­li­yor. Böy­le­lik­le 24 ay gi­bi kı­sa bir sü­re­de yüz­de 100 çö­zü­ne­rek do­ğa­ya dö­nü­yor. Her yıl tüm dün­ya­da kul­la­nı­lan po­şet sa­yı­sı­nın yak­la­şık 1 tril­yon adet ol­du­ğu ve sa­de­ce 2005 yı­lın­da dün­ya­da tü­ke­ti­len plas­tik mik­ta­rı­nın 235 mil­yar ki­log­ram ol­du­ğu bi­li­nir­ken, ge­liş­miş ül­ke­ler ka­dar ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler de plas­tik po­şet kul­la­nı­mı­nı azal­ta­cak ba­zı ted­bir­le­ri ha­ya­ta ge­çir­me­ye baş­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT