BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ING Bank, ko­nutta k­re­di fa­iz­le­ri­ni in­dir­di

ING Bank, ko­nutta k­re­di fa­iz­le­ri­ni in­dir­di

ING Bank ko­nut kre­di­le­rin­de uy­gu­la­dı­ğı fa­iz oran­la­rı­nı ra­di­kal bir bi­çim­de aşa­ğı çek­ti.ING Bank ko­nut kre­di­le­rin­de uy­gu­la­dı­ğı fa­iz oran­la­rı­nı ra­di­kal bir bi­çim­de aşa­ğı çek­ti. ING Bank’tan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, nor­mal ko­nut kre­di­le­rin­de yüz­de 1.82 fa­iz ora­nı ile fark­lı­la­şır­ken, Avan­taj­lı Ko­nut Pa­ke­ti’nde yüz­de 0.99, Ye­ni Ko­nut Pa­ke­ti’nde yüz­de 1.39, Ar­tı ko­nut ürü­nün­de ise yüz­de 1.75’ten baş­la­yan fa­iz oran­la­rı su­nu­yor. Kü­re­sel ma­li kriz se­be­biy­le Tür­ki­ye’de de tü­ke­ti­ci­nin ko­nut ta­lep­le­rin­de bir ya­vaş­la­ma ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken ING Bank Ko­nut Fi­nans­ma­nı’ndan So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Öz­gür Öz­türk, “Ya­vaş­la­ma­nın kay­na­ğı olan gü­ven­siz­lik his­si­ni aş­mak için ING Bank ola­rak tü­ke­ti­ci­ye gü­ve­ni­ni ge­ri ka­zan­ma­sı yö­nün­de ko­lay­lık sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. 3-72 ay va­de­li ola­rak de­ği­şen ko­nut kre­di­si fa­iz­le­riy­le mort­ga­ge ürün­le­rin­de son de­re­ce avan­taj­lı se­çe­nek­ler su­nu­yo­ruz. Önü­müz­de­ki dö­nem ge­liş­ti­re­ce­ği­miz ye­ni ve fark­lı ürün­ler­le hem pa­zar pa­yı­nı yük­selt­me­yi hem de ko­nut kre­di­si kul­lan­mak is­te­yen tü­ke­ti­ci­le­re ca­zip şart­lar sun­ma­yı he­def­li­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT