BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Aç­lık i­le yo­lu­nu da­ral­tın!”

“Aç­lık i­le yo­lu­nu da­ral­tın!”

İs­lam bü­yük­le­ri, çok ye­mek kalb ka­tı­lı­ğı­na, kalb ka­tı­lı­ğı da gü­nah­la­ra se­bep ol­du­ğu için, tok­luk­tan, çok ye­mek­ten sa­kın­mış­lar­dır. Her za­man az ye­me­ği ter­cih et­miş­ler­dir.İs­lam bü­yük­le­ri, çok ye­mek kalb ka­tı­lı­ğı­na, kalb ka­tı­lı­ğı da gü­nah­la­ra se­bep ol­du­ğu için, tok­luk­tan, çok ye­mek­ten sa­kın­mış­lar­dır. Her za­man az ye­me­ği ter­cih et­miş­ler­dir. Çok yi­yen çok su içer. Çok su içen çok uyur. Çok uyu­ya­nın öm­rü uy­ku ile geç­ti­ği için dün­ya ve ahi­ret ka­zan­cı­na ma­ni olur. De­mek ki aç­lık, si­nir­le­ri uya­nık, zin­de tu­tar. Faz­la tok­luk ah­mak­lı­ğa yol açar. Oku­du­ğu­nu ez­ber­le­me­si ve ha­tı­rın­da tut­ma­sı zor olur. Ha­dis-i şe­rif­te, “Her gün bir de­fa ye­mek yen­me­si iti­dal­dir“ bu­yu­rul­du. Az yi­ye­nin vü­cu­du sıh­hat­li olur. Ha­dis-i şe­rif­te, “Oruç tu­tan sağ­lık­lı olur” bu­yu­rul­du. Çok yi­yen­de acı­ma his­si aza­lır. Ar­zu­la­rı ar­tar, ha­ra­ma da­lar. Gay­ri meş­ru ar­zu­la­rı ha­re­ke­te ge­çi­ren yol­la­rı tı­ka­mak ge­re­kir. Aç­lık şey­ta­nın yo­lu­nu tı­kar. Ha­dis-i şe­rif­te, “Şey­tan, da­mar­da­ki kan gi­bi, vü­cut­ta do­la­şır, aç­lık ile yo­lu­nu da­ral­tın“ bu­yu­rul­du. Çok ye­mek if­rat­tır, ge­re­ken­den az ye­mek tef­rit­tir. İh­ti­yaç ka­dar ye­mek va­sat­tır. Da­ya­na­ma­yan kim­se­nin aç­lık çek­me­si de ca­iz de­ğil­dir. Aç­lık çek­me­nin tah­ri­men mek­ruh ol­ma­sı, bu­na da­ya­na­ma­yan­lar, be­de­ni­ne ve ak­lı­na za­rar ve­re­cek olan­lar için­dir. Çün­kü, ken­di­ni teh­li­ke­ye dü­şür­mek ha­ram­dır. Aç­lı­ğın da tok­lu­ğun da za­ra­rı bu­lun­du­ğu için, yi­yip iç­mek­te, aşı­rı­lık­tan kaç­mak, or­ta yo­lu tut­mak ge­re­kir. Çok yi­yip gö­bek bağ­la­mak za­rar­lı­dır. Pey­gam­ber efen­di­miz gö­bek­li bi­ri­ne, “Bu faz­la­lık baş­ka yer­de ol­say­dı, da­ha iyi olur­du” bu­yur­du. Yi­yip iç­me il­mi­ni öğ­ren­mek, iba­det il­min­den ön­ce ge­lir. Be­den sağ­lam olur­sa, dün­ya­da ra­ha­ta ka­vuş­tu­ğu­muz gi­bi, sağ­lam vü­cut­la da­ha çok hiz­met et­me im­ka­nı ola­ca­ğı için, ahi­re­ti ka­zan­ma­ya da se­bep olur. İki ci­han sa­ade­ti için mi­de­mi­zi dü­şün­mek ge­re­kir. Acık­ma­dan ye­me­me­li, doy­ma­dan kalk­ma­lı­dır! İlim ve amel, az ye­mek­te, kalb te­miz­li­ği az uyu­mak­ta, hik­met az ko­nuş­mak­ta­dır. Az ye­mek us­ta­lık, çok ye­mek has­ta­lık­tır. Ev­li­ya az uyur, az yer, az içer, sı­ra­tı kuş gi­bi ge­çer. Çok yi­yen çok uyur, her­kes­ten tem­bel olur. Çok ye­mek he­der, çok uyu­mak ke­der­dir. Çok ye­mek zih­ni ça­lış­tır­maz, çok uyu­mak men­zi­le ulaş­tır­maz. Az yi­ye­nin kalb gö­zü kör­leş­mez, aç­lık­la has­ta­lık bir­leş­mez. Al­lah adam­la­rı­nın or­tak özel­lik­le­rin­den bi­ri de, hep­si­nin az ye­me­si, az ko­nuş­ma­la­rı ve az uyu­ma­la­rı­dır. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT