BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­do­ğan eko­no­mi zir­ve­si­ni top­lu­yor

Er­do­ğan eko­no­mi zir­ve­si­ni top­lu­yor

Baş­ba­kan Er­do­ğan bu­gün İs­tan­bul Dol­ma­bah­çe’de yer alan ça­lış­ma ofi­sin­de bir eko­no­mi zir­ve­si dü­zen­le­ye­cek. Sa­at 14:00’de ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak dü­zen­le­ne­cek top­lan­tı­ya il­gi­li ba­kan­la­rın ve iş adam­la­rı­nın ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor.Baş­ba­kan Er­do­ğan bu­gün İs­tan­bul Dol­ma­bah­çe’de yer alan ça­lış­ma ofi­sin­de bir eko­no­mi zir­ve­si dü­zen­le­ye­cek. Sa­at 14:00’de ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak dü­zen­le­ne­cek top­lan­tı­ya il­gi­li ba­kan­la­rın ve iş adam­la­rı­nın ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu ara­da MÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan ve es­ki baş­kan Ömer Bo­lat ile iş adamı Em­rul­lah Tu­ran­lı Er­do­ğan’la bir ara­ya gel­di. Er­do­ğan, mil­li fut­bol­cu Em­re Be­lö­zoğ­lu ile Cem Vak­fı Ge­nel Baş­ka­nı Prof. Dr. İz­zet­tin Do­ğan’ı da ka­bul et­ti. Öte yan­dan, In­tel’in CE­O’su Pa­ul Otel­li­ni ve ABD mer­kez­li med­ya de­vi News Cor­po­ra­ti­on şir­ke­ti­nin pat­ro­nu Ru­pert Mur­doch’un oğ­lu Ja­mes Mur­doch’u geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra’da ağır­la­yan Er­do­ğan’ın özel­lik­le In­tel’in CE­O ile wi­max tek­no­lo­ji­si üze­ri­ne gö­rüş­me yap­tı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT