BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­to­mo­tiv dev­le­ri­ne 15 mil­yar do­lar

O­to­mo­tiv dev­le­ri­ne 15 mil­yar do­lar

ABD’li oto­mo­tiv şir­ket­le­ri Ge­ne­ral Mo­tors (GM), Chrysler ve Ford’un üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri dün ABD hü­kü­me­ti ile tek­rar ma­sa­ya otur­du.



ABD’li oto­mo­tiv şir­ket­le­ri Ge­ne­ral Mo­tors (GM), Chrysler ve Ford’un üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri dün ABD hü­kü­me­ti ile tek­rar ma­sa­ya otur­du. Oto­mo­tiv dev­le­ri ABD’den 34 mil­yar do­lar­lık yar­dım ta­lep eder­ken, ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de ta­raf­la­rın 15 mil­yar do­lar­da an­laş­tı­ğı öğ­re­nil­di. Bu ara­da ge­çen ay hü­kü­met­ten yar­dım ta­le­bi için baş­kent Was­hing­ton’a özel uçak­la­rıy­la gel­dik­le­ri için sert eleş­ti­ri­le­re ma­ruz ka­lan yö­ne­ti­ci­ler bu se­fer Det­ro­it’ten Was­hing­ton’a 840 ki­lo­met­re­lik yo­lu oto­mo­bil­le­riy­le kat et­ti­ler. GM, Chrysler ve Ford, ABD’de yak­la­şık 250 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yor. Yan sa­na­yi, ba­yi­ler, araç nak­li­ye şir­ket­le­ri ve araç ki­ra­la­ma şir­ket­le­ri da­hil edil­di­ğin­de is­tih­dam edi­len­le­rin sa­yı­sı 4 mil­yo­nu ge­çi­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT