BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > O­to­mo­tiv dev­le­ri­ne 15 mil­yar do­lar

O­to­mo­tiv dev­le­ri­ne 15 mil­yar do­lar

ABD’li oto­mo­tiv şir­ket­le­ri Ge­ne­ral Mo­tors (GM), Chrysler ve Ford’un üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri dün ABD hü­kü­me­ti ile tek­rar ma­sa­ya otur­du.ABD’li oto­mo­tiv şir­ket­le­ri Ge­ne­ral Mo­tors (GM), Chrysler ve Ford’un üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri dün ABD hü­kü­me­ti ile tek­rar ma­sa­ya otur­du. Oto­mo­tiv dev­le­ri ABD’den 34 mil­yar do­lar­lık yar­dım ta­lep eder­ken, ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de ta­raf­la­rın 15 mil­yar do­lar­da an­laş­tı­ğı öğ­re­nil­di. Bu ara­da ge­çen ay hü­kü­met­ten yar­dım ta­le­bi için baş­kent Was­hing­ton’a özel uçak­la­rıy­la gel­dik­le­ri için sert eleş­ti­ri­le­re ma­ruz ka­lan yö­ne­ti­ci­ler bu se­fer Det­ro­it’ten Was­hing­ton’a 840 ki­lo­met­re­lik yo­lu oto­mo­bil­le­riy­le kat et­ti­ler. GM, Chrysler ve Ford, ABD’de yak­la­şık 250 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yor. Yan sa­na­yi, ba­yi­ler, araç nak­li­ye şir­ket­le­ri ve araç ki­ra­la­ma şir­ket­le­ri da­hil edil­di­ğin­de is­tih­dam edi­len­le­rin sa­yı­sı 4 mil­yo­nu ge­çi­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT