BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OBAMA 2.5 milyon kişiye iş bulacak

OBAMA 2.5 milyon kişiye iş bulacak

ABD’nin yeni Başkanı Obama, kurmaylarından istihdamı artırmak için hazırlık yapmalarını istedi> WAS­HING­TON İHA ABD Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma, eko­no­mi­yi iyi­leş­tir­me pla­nı­nın, alt ya­pı ve tek­no­lo­ji­ye ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar­la önü­müz­de­ki dö­nem­de 2.5 mil­yon is­tih­dam oluş­tur­ma­yı he­def­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Oba­ma bu­gün yap­tı­ğı De­mok­rat Par­ti’nin haf­ta­lık rad­yo ko­nuş­ma­sın­da, ka­sım ayın­da­ki iş­siz­lik ora­nı­nın 1974’ten bu ya­na en yük­sek se­vi­ye­ye çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, ge­le­cek ay­lar­da da iş­siz sa­yı­sı­nın ar­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Oba­ma, “Fa­kat ha­re­ke­te geç­me­miz ve he­men ha­re­ke­te geç­me­miz ge­re­ki­yor. Bu yüz­den, eko­no­mi kur­may­la­rım­dan, iş­siz­li­ği dur­du­ra­cak ve son­ra­sın­da en azın­dan 2.5 mil­yon ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­cak olan, hem Wall Stre­et hem de so­kak­ta­ki va­tan­daş için bir eko­no­mik iyi­leş­me pla­nı ha­zır­la­ma­la­rı­nı is­te­dim. Bu­nun için alt ya­pı ye­ni­den in­şa edi­le­cek, okul­lar ge­liş­ti­ri­le­cek, pet­ro­le ba­ğım­lı­lı­ğı­mız azal­tı­la­rak mil­yar­lar­ca do­lar ta­sar­ruf edi­le­cek” de­di. ZA­RAR 9 MİL­YAR DO­LAR ABD’nin 700 mil­yar do­lar­lık fi­nans sek­tö­rü kur­tar­ma pa­ke­ti bir ay için­de 9 mil­yar do­lar za­rar et­ti. 700 mil­yar do­lar­lık fo­nu yö­ne­ten Fi­nan­sal İs­tik­rar Ofi­si, ban­ka­la­ra ve­ri­len des­tek çer­çe­ve­sin­de sa­tın alı­nan his­se se­net­le­ri­nin bir ay için­de 9 mil­yar do­lar­lık za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT