BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­riz kö­tü­ye git­mez­se ­Tür­ki­ye kazanan ülke olacak

K­riz kö­tü­ye git­mez­se ­Tür­ki­ye kazanan ülke olacak

Türk teks­ti­li­nin es­nek­lik ve müş­te­ri­ye ya­kın­lık açı­sın­dan coğ­ra­fi avan­taj­la­ra sa­hip bulunduğunu söy­le­yen Dün­ya Ha­zır Gi­yim Fe­de­ras­yo­nu Başkanı, “Kriz kö­tü­ye git­mez­se Tür­ki­ye ka­za­nan­lar­dan ola­cak” şeklinde konuştuYEŞİM TEKSTİL’E ÖVGÜ Dünya Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Vassilis Masselos, Yeşim Tekstil’i ziyaret etti. Masselos, şu ana kadar gezdiği fabrikalar arasında en gelişmiş olanının Yeşim Tekstil olduğunu söyledi. > İh­san Al­tı­kar­deş BUR­SA İHA ÇİN’DE DE SI­KIN­TI­LAR VAR Çin’in hâ­lâ çok güç­lü ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­yen IAF Baş­ka­nı Mas­se­los, “An­cak bu ül­ke­de de çok cid­di sı­kın­tı­lar var. On­lar­da da iş­çi­lik ve ener­ji ma­li­yet­le­ri gi­de­rek yük­se­li­yor” de­di Dün­ya Ha­zır Gi­yim Fe­de­ras­yo­nu (IAF) Baş­ka­nı Vas­si­lis Mas­se­los, Tür­ki­ye’nin kri­ze rağ­men avan­taj­lı du­rum­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Kriz kö­tü­ye git­mez­se Tür­ki­ye ka­za­nan­lar­dan ola­cak. Türk teks­ti­li­nin es­nek­lik ve müş­te­ri­ye ya­kın­lık açı­sın­dan coğ­ra­fi avan­taj­la­rı var” de­di. “2. Mo­da ve Ta­sa­rım Gün­le­ri”ne ka­tıl­mak üze­re Bur­sa’ya ge­len Mas­se­los, Tür­ki­ye’nin coğ­ra­fi ya­kın­lı­ğın ya­nı sı­ra sos­yal so­rum­lu­luk ve çev­re bi­lin­ci açı­sın­dan da iyi du­rum­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. “Ma­as­tricht’te­ki IAF Kon­gre­si’nde sos­yal so­rum­lu­luk ve çev­re bi­lin­ci­nin kriz yü­zün­den da­ha da güç­le­ne­ce­ği or­ta­ya ko­nul­du” di­yen Mas­se­los, “Bu tah­min ger­çek­le­şir­se Tür­ki­ye’nin yi­ne ka­za­na­cak çok şe­yi var de­mek­tir. Çün­kü sos­yal so­rum­lu­luk ve çev­re bi­lin­ci an­la­mın­da As­ya’ya gö­re çok cid­di bir avan­ta­jı­nız var” de­di. Bu sü­reç­te fi­yat­lan­dır­ma ve ma­li­ye­tin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Mas­se­los, kri­zin ya­pa­ca­ğı za­ra­rın, fir­ma­la­rın ma­li­yet ya­pı­lan­dır­ma­sı ve YTL’nin kur du­ru­mu­na gö­re de­ği­şe­ce­ği­ni kay­det­ti. Müş­te­ri­ler top­lam ma­li­ye­tle ilgilenir Ye­şim Teks­til’i zi­ya­ret eden Dün­ya Ha­zır Gi­yim Fe­de­ras­yo­nu (IAF) Baş­ka­nı Vas­si­lis Mas­se­los, Ye­şim Teks­til İş­let­me­ler Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­mi­ra­lay ve Ku­rum­sal İle­ti­şim Mü­dü­rü Di­lek Ce­sur’dan bil­gi al­dı. Mas­se­los, şu ana ka­dar gez­di­ği fab­ri­ka­lar ara­sın­da en ge­liş­mi­şi­nin Ye­şim Teks­til ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Özel­lik­le müş­te­ri­ler­le iliş­ki­ler­de kul­la­nı­lan sis­tem­ler­den çok et­ki­len­dim. Şir­ke­ti­ni­zi, müş­te­ri­ni­zin is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, on­la­ra gö­re en­teg­re edi­yor ve ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­yor­su­nuz. Ge­le­cek de bu­ra­da za­ten. Ar­tık müş­te­ri­ler sa­tın al­ma fi­ya­tın­dan­sa gi­de­rek bir ma­lın top­lam ma­li­ye­ti­ne ba­ka­cak. Bu hiz­me­ti ve­re­bi­le­cek ye­te­rin­ce akıl­lı ve bü­yük fir­ma­lar açı­sın­dan da bu çok bü­yük bir avan­ta­ja dö­nü­şe­cek” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT