BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÜLKER ‘Bi­zim Mut­fak’a ­ma­kar­na i­le de gi­ri­yor

ÜLKER ‘Bi­zim Mut­fak’a ­ma­kar­na i­le de gi­ri­yor

Gı­da sek­tö­rü­ne yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la dik­kat çe­ken Ül­ker Gru­bu, “Bi­zim Mut­fak” mar­ka­sı ile ma­kar­na pa­za­rı­na gir­diÜl­ker, ‘Bi­zim Mut­fak” mar­ka­sı ile ma­kar­na pa­za­rı­na gir­di. Ül­ker’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Tü­ke­ti­ci­nin mar­ka­ya gü­ve­ni ve yo­ğun ta­le­bi so­nu­cu ma­kar­na sek­tö­rü­ne gir­me­ye ka­rar ve­ril­di” de­ni­le­rek, önü­müz­de­ki se­ne­nin so­nu­na ka­dar yüz­de 5’lik pa­zar pa­yı he­def­le­ni­yor. Bi­zim Mut­fak, ke­le­bek, fi­yonk, in­ce uzun, bur­gu, spa­get­ti, ar­pa ve tel şeh­ri­ye ol­mak üze­re 7 çe­şit ile ma­kar­na pa­za­rın­da boy gös­te­ri­yor. Vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler ba­kı­mın­dan zen­gin ve ya­rar­lı bir be­sin kay­na­ğı olan ma­kar­na yağ, sod­yum ve ka­lo­ri ora­nı çok dü­şük ve hız­lı­ca ener­ji­ye dö­nü­şü­yor. Ma­kar­na­nın üre­ti­min­de Tür­ki­ye ilk 5 ül­ke ara­sın­da yer alır­ken, yıl­lık ki­şi ba­şı tü­ke­tim­de ise 17. sı­ra­da bu­lu­nu­yor. Bi­zim Mut­fak’ın, 86 çe­şit­ten olu­şan ge­niş ürün ga­mı ile mut­fak­la­rı zen­gin­leş­tir­di­ği kay­de­di­len açık­la­ma­da, çor­ba, bul­yon, harç, ket­çap, ma­yo­nez, un, va­ni­lin, ka­bart­ma to­zu, ka­ka­o, pi­rinç unu, ni­şas­ta, pud­ra şe­ke­ri, krep, pü­re, tur­şu yap, so­yet ve bak­li­yat­tan son­ra ma­kar­na­yı da bün­ye­si­ne ek­le­yen Bi­zim Mut­fak’ın top­lam 18 ka­te­go­ri­de var­lık gös­ter­di­ği ha­tır­la­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT