BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Coca-Cola’dan Ba­kü’ye fab­ri­ka

Coca-Cola’dan Ba­kü’ye fab­ri­ka

1996 yı­lın­dan bu ya­na Azer­bay­can’ın baş­ken­ti Ba­kü’de üre­tim yap­mak­ta olan Co­ca-Co­la İçe­cek iş­ti­ra­ki Co­ca-Co­la Ba­kü fab­ri­ka­sı ge­li­şen pa­zar ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak ama­cı ile ge­niş­le­me ya­tı­rı­mı­nı dev­re­ye sok­tu.1996 yı­lın­dan bu ya­na Azer­bay­can’ın baş­ken­ti Ba­kü’de üre­tim yap­mak­ta olan Co­ca-Co­la İçe­cek iş­ti­ra­ki Co­ca-Co­la Ba­kü fab­ri­ka­sı ge­li­şen pa­zar ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak ama­cı ile ge­niş­le­me ya­tı­rı­mı­nı dev­re­ye sok­tu. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Ba­kü fab­ri­ka­sı­na ya­pı­lan ya­tı­rı­mın hem Azer­bay­can hem de Tür­ki­ye’ye çok bü­yük kat­kı sağ­la­yan bir ya­tı­rım ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Bakan Tüzmen, Co­ca-Co­la gi­bi ulus­la­ra­ra­sı bir şir­ke­tin ba­şın­da bir Türk yö­ne­ti­ci­nin ol­ma­sı­nın ken­di­le­ri­ni gu­rur­lan­dır­dı­ğı­nı söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT