BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seb­ze ve mey­vede bol ürün bayramda UCUZLUK getirdi

Seb­ze ve mey­vede bol ürün bayramda UCUZLUK getirdi

2008’de yük­sek re­kol­te se­be­biy­le mey­ve ve seb­ze fi­yat­la­rı ucuz­la­dı. Bol ürün se­be­biy­le dü­şen fi­yat­lar Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si va­tan­da­şı se­vin­dir­di.Kur­ban Bay­ra­mı’nda mey­ve ve seb­ze­ye ta­le­bin art­ma­sı­na rağ­men, ya­şa­nan ürün bol­lu­ğu se­be­biy­le dü­şük fi­yat­lar tü­ke­ti­ci­yi se­vin­di­ri­yor. Her yıl Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de iç pi­ya­sa­da ya­şa­nan ta­lep ar­tı­şı, ürün­le­re zam ola­rak yan­sır­ken bu bay­ram ön­ce­si fi­yat­lar­da zam ye­ri­ne dü­şüş­ler olu­yor. Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le de özel­lik­le sa­la­ta ya­pı­mın­da kul­la­nı­lan seb­ze­le­re ta­lep ol­duk­ça faz­la. Ge­çen yı­la gö­re özel­lik­le do­ma­tes ve li­mon fi­yat­la­rın­da önem­li oran­da dü­şüş var. Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Hal Mü­dü­rü Mus­ta­fa Berk­taş, “Kur­ban Bay­ra­mın­da çok­ça tü­ke­ti­len do­ma­tes ge­çen yıl 1 YTL’den sa­tı­lır­ken, bu yıl 30-40 YKr’ye ka­dar düş­tü. Yi­ne ge­çen yıl 75 YKr ile 1 YTL’ye ka­dar çı­kan li­mon, bu yıl 25-30 YKr’den sa­tı­lı­yor” de­di. Berk­taş, na­ren­ci­ye ürün­le­ri­nin ge­nel ola­rak 25-30 YKr’den alı­cı bul­du­ğu hal­de, ma­ru­lun 40, sa­la­ta­lı­ğın 70-75, so­ğa­nın 25-30, tur­pun ise 15-20 YKr ara­sın­da sa­tıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. Berk­taş, bay­ram ne­de­niy­le araç tra­fi­ği­nin art­tı­ğı hal­den, ge­nel­lik­le Gü­ney ve Gü­ney Do­ğu il­le­ri­ne sev­ki­ya­tın ya­pıl­dı­ğı­nı da be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92379
  % -0.36
 • 5.4603
  % -0.42
 • 6.1595
  % -0.5
 • 7.0753
  % -0.32
 • 211.003
  % -0.32
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT