BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­ğa Park’a eğ­len­ce mer­ke­zi

Do­ğa Park’a eğ­len­ce mer­ke­zi

Mak­ro İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mah­mut De­re­li İs­tan­bul’un ‘Ulus­la­ra­ra­sı Eğ­len­ce ve Do­ğa Par­kı’ ile Av­ru­pa’nın eğ­len­ce mer­ke­zi ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.Mak­ro İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mah­mut De­re­li İs­tan­bul’un ‘Ulus­la­ra­ra­sı Eğ­len­ce ve Do­ğa Par­kı’ ile Av­ru­pa’nın eğ­len­ce mer­ke­zi ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si­nin (TO­Kİ) “Tür­ki­ye’nin Dis­ney­land’i” için ön­ce­ki gün dü­zen­le­di­ği iha­le­nin ikin­ci otu­ru­mun­da 147 mil­yon YTL ida­re pa­yıy­la en yük­sek tek­li­fi ve­ren Mak­ro İn­şa­at’ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mah­mut De­re­li, “Tür­ki­ye’nin Dis­ney­land’i” ola­rak anı­lan pro­je­nin de­tay­la­rı­nı iha­le­nin onay­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan söz­leş­me aşa­ma­sın­da açık­la­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. De­re­li, TO­Kİ’nin Hal­ka­lı-Ata­kent’te­ki 1 mil­yon 429 bin met­re­ka­re­lik ara­zi­si üze­rin­de in­şa edi­le­cek Av­ru­pa’nın en bü­yük Te­ma­lı Do­ğa Eğ­len­ce Par­kı ile hem dev­le­te, hem de ül­ke­ye muh­te­şem bir eser ka­zan­dır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni du­yur­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93492
  % 0.22
 • 5.4283
  % -0.83
 • 6.1416
  % -0.82
 • 6.9561
  % -2.11
 • 212.154
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT