BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Turk­cell Glo­bal Bil­gi’ye çif­te ödül

Turk­cell Glo­bal Bil­gi’ye çif­te ödül

Turk­cell Glo­bal Bil­gi, “En İyi Tek­no­lo­ji İno­vas­yo­nu” ka­te­go­ri­sin­de dün­ya bi­rin­ci­si, “En İyi Müş­te­ri Hiz­me­ti” ka­te­go­ri­sin­de ise dün­ya üçün­cü­sü se­çil­di.Turk­cell Glo­bal Bil­gi, “En İyi Tek­no­lo­ji İno­vas­yo­nu” ka­te­go­ri­sin­de dün­ya bi­rin­ci­si, “En İyi Müş­te­ri Hiz­me­ti” ka­te­go­ri­sin­de ise dün­ya üçün­cü­sü se­çil­di. Dün­ya çağ­rı mer­ke­zi sek­tö­rü­nün en bü­yük or­ga­ni­zas­yo­nu Con­tact­Cen­ter­World.com’un dü­zen­le­di­ği “2008 Dün­ya Ödül­le­ri” fi­na­li­ne Ame­ri­ka, Av­ru­pa, Or­ta Do­ğu ve Af­ri­ka ve As­ya Pa­si­fik böl­ge­si­nin bi­rin­ci­le­ri ka­tıl­dı. Turk­cell Glo­bal Bil­gi, “En İyi Tek­no­lo­ji İno­vas­yo­nu” ka­te­go­ri­sin­de dün­ya­nın en iyi çağ­rı mer­ke­zi se­çi­lir­ken, “En İyi Müş­te­ri Hiz­me­ti” ka­te­go­ri­sin­de dün­ya üçün­cü­sü ol­du. Turk­cell Glo­bal Bil­gi Ge­nel Mü­dü­rü Ba­ha­dır Pek­kan, “2008 Dün­ya Ödü­lü­nü”, Las Ve­gas’ta dü­zen­le­nen tö­ren­de al­dı,
Kapat
KAPAT