BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > B­rük­sel’de­ki İs­tan­bul ­Mer­ke­zi’ne ö­dül

B­rük­sel’de­ki İs­tan­bul ­Mer­ke­zi’ne ö­dül

Brük­sel’de­ki kül­tür, sa­nat ve dü­şün­ce plat­for­mu İs­tan­bul Mer­ke­zi Brük­sel (ICiB), Av­ru­pa Bir­li­ği ha­ber der­gi­si Av­ru­pa Gün­de­mi’nin (Eu­ro­pe­an Agen­da) “Yı­lın Böl­ge­sel Tem­sil­ci­li­ği” ödü­lü­nü al­dı.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Brük­sel’de­ki kül­tür, sa­nat ve dü­şün­ce plat­for­mu İs­tan­bul Mer­ke­zi Brük­sel (ICiB), Av­ru­pa Bir­li­ği ha­ber der­gi­si Av­ru­pa Gün­de­mi’nin (Eu­ro­pe­an Agen­da) “Yı­lın Böl­ge­sel Tem­sil­ci­li­ği” ödü­lü­nü al­dı. 3 Ara­lık 2008 ta­ri­hin­de dü­zen­le­nen tö­ren­de ödü­lü İs­tan­bul Mer­ke­zi Brük­sel adı­na Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tu­lû Gü­müş­te­kin al­dı. Gü­müş­te­kin yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; ödü­lün, çok kök­lü bir geç­mi­şe sa­hip olan İs­tan­bul şeh­ri­nin Brük­sel’de sa­de­ce se­kiz ay ön­ce açı­lan İs­tan­bul Mer­ke­zi için bü­yük an­lam ifa­de et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT