BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En­gel tanımadılar

En­gel tanımadılar

Antalya’da düzenlenen Am­pu­te Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda Türkiye, Rus­ya’ya 2-0 ye­ni­le­rek ikin­ci sı­ra­da kal­dıAntalya’da düzenlenen Am­pu­te Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda Türkiye, Rus­ya’ya 2-0 ye­ni­le­rek ikin­ci sı­ra­da kal­dı HÜ­ZÜN VE SE­VİNÇ Bİ­RA­RA­DA Av­ru­pa Am­pu­te Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’nda, Rus­ya’ya 2-0 ye­ni­len Tür­ki­ye, ave­raj­la ikin­ci­li­ği el­de et­ti. WOW Fut­bol Cen­ter’de Tür­ki­ye ile kar­şı­la­yan Rus­ya’nın gol­le­ri­ni 7. da­ki­ka­da Ste­pan ile 31. da­ki­ka­da Ale­xan­der kay­det­ti. Rus­ya, oy­na­dı­ğı dört kar­şı­laş­ma­dan 3’er pu­an­la ay­rı­la­rak, top­lam 12 pu­an­la Av­ru­pa şam­pi­yo­nu ol­du. 7 pu­an ka­za­nan Tür­ki­ye ise ave­raj­la İn­gil­te­re’yi ge­ri­de bı­ra­ka­rak ikin­ci sı­ra­da yer al­dı. Ma­çın ar­dın­dan Türk fut­bol­cu­lar­dan ba­zı­la­rı­nın göz­yaş la­rı­nı tu­ta­ma­dık­la­rı, ba­zı fut­bol­cu­la­rın da şam­pi­yo­na­da el­de edi­len ikin­ci­li­ğe se­vin­dik­le­ri gö­rül­dü. RUS­YA DA­HA İYİ OY­NA­DI Am­pu­te Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Ha­lil İb­ra­him Köp­rü­lü, şam­pi­yo­na­ya iyi baş­la­dık­la­rı­nı, Uk­ray­na ve İn­gil­te­re kar­şı­sın­da iyi fut­bol or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, Ço­cuk­la­rı­mı­za he­lal ol­sun. Rus­ya kar­şı­sın­da et­ki­li ola­ma­dık. Ken­di ya­rı ala­nı­mız­dan çı­ka­bil­sey­dik maç­tan ga­lip ay­rı­la­bi­lir­dik” di­ye ko­nuş­tu. Şam­pi­yo­na­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne ka­tı­lan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı İs­met Yıl­maz, An­tal­ya Va­li­si Ala­ad­din Yük­sel ile Genç­lik ve Spor İl Mü­dür Na­dir Yap­sa­ka­loğ­lu, ta­kım­la­ra ku­pa­la­rı­nı ve ma­dal­ya­la­rı­nı ver­di­ler. > Ca­fer ESER-An­tal­ya (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT