BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

NBA’de Meh­met Okur’un ta­kı­mı Utah Jazz, To­ron­to Rap­tors’ı 114-87 ye­ner­ken, mil­li bas­ket­bol­cu 21 sa­yıy­la ta­kı­mı­nın en sko­re­ri ve ga­li­bi­ye­tin mi­ma­rı ol­du. Gü­nün di­ğer ma­çın­da Ma­gic, Thun­der’ı 98-89 ye­ner­ken, Hi­da­yet Tür­koğ­lu, ma­çı 12 sa­yıy­la ta­mam­la­dı.En sko­re­ri Okur NBA’de Meh­met Okur’un ta­kı­mı Utah Jazz, To­ron­to Rap­tors’ı 114-87 ye­ner­ken, mil­li bas­ket­bol­cu 21 sa­yıy­la ta­kı­mı­nın en sko­re­ri ve ga­li­bi­ye­tin mi­ma­rı ol­du. Gü­nün di­ğer ma­çın­da Ma­gic, Thun­der’ı 98-89 ye­ner­ken, Hi­da­yet Tür­koğ­lu, ma­çı 12 sa­yıy­la ta­mam­la­dı. Şam­pi­yon Çağ­la Mil­li te­nis­çi Çağ­la Bü­yü­kak­çay, 10 bin do­lar ödül­lü İs­pan­ya’da­ki tur­nu­va­da çift­ler şam­pi­yon­lu­ğu­na ulaş­tı. Bü­yü­kak­çay, İs­pan­yol part­ne­ri Pe­leg­ri ile çift­ler ka­te­go­ri­si­nin fi­na­lin­de, Mo­li­na-Mo­re­ira (İs­pan­ya) iki­li­si­ni (6-4 ve 3-6) set­ler­le geç­tik­ten son­ra ti­e-bre­ak se­ti­ni 10-7 ka­za­na­rak ku­pa­nın sa­hi­bi ol­du. İtal­ya’da skan­dal İtal­ya’da is­mi açık­lan­ma­yan bir 3. Lig fut­bol­cu­su, Se­ri­e A’da 20’ye ya­kın üst dü­zey fut­bol­cu­nun gay ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Vic­to­ri­a tak­ma adı­nı kul­la­nan fut­bol­cu, “Şu an­da 30 ta­ne böy­le fut­bol­cu var. Bun­la­rın bir kıs­mı mil­li ta­kım­da da for­ma gi­yi­yor” de­di. Tek­ne­ler çar­pış­tı An­ka­ra Yel­ken Ku­lü­bü (AYK) ile Bod­rum Açık­de­niz Yel­ken Ku­lü­bü’nün (BAYK) or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği AYK-BAYK Ku­pa­sı baş­la­dı. 20 tek­ne­nin ka­tıl­dı­ğı ve IRC RA­CE ve IRC CRUI­SER sı­nı­fın­da ya­pı­lan ya­rış­ma sı­ra­sın­da Ey­lül ve Be­liz ad­lı tek­ne­ler çar­pış­tı. En­gel­li­ler bü­yü­le­di Dün­ya En­gel­li­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen gös­te­ri­de Os­man­ga­zi Be­le­di­ye­si Gör­me En­gel­li­ler Ku­lü­bü spor­cu­la­rı­nın, ju­do, go­al­ball ve fut­bol ma­çı ne­fes­le­ri kes­ti. Özel­lik­le ilk gör­me en­gel­li spor­cu­lar Di­dem Tu­ran ve Di­lay Gü­ler’in ju­do gös­te­ri­si tri­bün­le­rin tak­di­ri­ni top­la­dı. Bar­tın’ı ta­nı­ta­cak­lar Dur­gun Su Olim­pi­yat­la­rı’nda 48 ma­dal­ya­nın ve­ril­di­ği ka­no spo­run­da Bar­tın’ı ka­no­cu­lar ta­nı­ta­cak. Bar­tın’da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Ka­no Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Dr. Sa­mi Ben­gü­tay, “Bar­tın Ir­ma­ğı’nın uzun­lu­ğu ve su­yu­nun akış­kan ol­ma­ma­sı dur­gun su ka­no­su­nun bu­ra­da ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni bi­ze gös­ter­di. Ma­ra­ton bran­şı­nı prog­ra­mı­mı­za al­dık” de­di. ­Tun­cay yet­me­di P­re­mi­er Lig’de M’Bo­ro, dep­las­man­da Hull City’ye 2-1 mağ­lup ol­du. Midd­lesb­ro­ugh’nun tek go­lü­nü 79’da mil­li fut­bol­cu­muz Tun­cay Şan­lı kay­de­der­ken, Hull City’nin go­le­ri­ni 82’de Turn­bull (ken­di ka­le­si­ne), 85’de de pe­nal­tı­dan King at­tı. Di­ğer so­nuç­lar: Ful­ham-M.City: 1-1, Ar­se­nal-­Wi­gan: 1-0, B­lack­burn-­Li­ver­po­ol: 1-3, Bol­ton-C­hel­se­a: 0-2, New­cast­le-S­to­ke C.: 2-2. Zizic kadro dışı İs­pan­ya’nın Jo­ven­tut Ba­da­lo­na ta­kı­mın­dan tek­lif al­dı­ğı­nı i­le­ri sü­re­rek ay­rıl­mak is­te­di­ği­ni söy­le­yen Zi­zic’in, hâlâ net bir a­dım a­ta­ma­ma­sı G.Sa­ray Ant­re­nö­rü Mu­rat Öz­yer’in sab­rı­nı ta­şır­dı. Hır­vat o­yun­cu Ke­pez Be­le­di­ye­si ma­çı­nın kad­ro­su­na a­lın­maz­ken, Öz­yer’in bu o­yun­cu­ya du­ru­mu net­lik ka­za­na­na ka­dar for­ma şan­sı ver­me­ye­ce­ği öğ­re­nil­di. Bu a­ra­da Jo­ven­tut Bon­su-­Men­sah i­le yol­la­rı a­yır­dık­tan son­ra Zi­zic i­çin ye­ni­den G.Sa­ray i­le ma­sa­ya o­tur­ma­sı bek­le­ni­yor. Fi­le­de dün Ba­yan­lar 1. LİG: Türk Te­le­kom-Ga­la­ta­sa­ray: 3-0. Ga­zi Üni­ver­si­te­si-Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va: 0-3. DYO Kar­şı­ya­ka -F.Bah­çe Acı­ba­dem: 3-0. Er­kek­ler 1. LİG SGK-Ga­la­ta­sa­ray: 0-3. Top­lu so­nuç­lar TFF 2.LİG: Ar­sin-Ka­ra­de­niz: 1-2, A.Se­bat-Kars: 1-0. TFF 3.LİG: Göz­te­pe-İz­mirs­por: 1-2, Ke­çi­ören Bld.-Tav­şan­lı TKİ: 4-4, Sür­me­ne-Bu­lan­cak: 0-2, Ka­ya­pı­nar Bld.-Cey­han: 0-2.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT