BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­tal­ya bir bir top­lu­yor

An­tal­ya bir bir top­lu­yor

An­tal­yas­por üst üs­te 4.be­ra­ber­li­ği­ni Es­ki­şe­hir’den al­dı: 0-0.­BE­RA­BER­LİK SE­Rİ­Sİ 0-0 An­tal­yas­por üst üs­te 4.be­ra­ber­li­ği­ni Es­ki­şe­hir’den al­dı: 0-0. Ma­çın ikin­ci ya­rı­sı ilk ya­rı­ya oran­la bol po­zis­yon­lu ve da­ha he­ye­can­lı geç­ti. 60’ta An­tal­yas­por­lu Dji­eho­a, Es­ki­şe­hir ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan to­pa ya­rım vo­le vur­du. Ka­le­ci Ive­sa to­pa güç­lük­le sa­hip ol­du. 67’de An­tal­ya bir gol­den da­ha ol­du. Ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya ka­lan Ab­dul­lah, kö­tü bir vu­ruş­la to­pu Ive­sa’nın ku­ca­ğı­na at­tı. 70’te Ali Zi­to­ni, Es­ki­şe­hir ce­za ala­nı­nın sağ kö­şe­sin­den to­pa çok sert vur­du. Top az fark­la au­ta çık­tı. > M.Sel­man BEK­TAŞ - An­tal­ya (İHA) A­ta­türk S­ta­dı, 6 A­ra­lık 2008 >> AN­TAL­YA 0 Ö­mer 7 U­ğur 7 ­Va­hap 7 ­Yal­çın 6 ­Şe­nol Can 6 Er­tuğ­rul 6 ­Kor­han 6 Ab­dul­lah 6 (Ng­wen­ya dk.68) 5 St­ra­ka 7 A­li Zi­to­u­ni 7 D­ji­e­ho­u­a 6 ­Fev­zi ­Mu­sa ­Vol­kan Al­tın ­Vol­kan Ars­lan ­Re­cep Ah­met Ku­ru T.D. ­Meh­met Öz­di­lek >> ES­Kİ­ŞE­HİR 0 I­ve­sa 7 ­Ko­ray 6 ­Na­da­re­viç 6 ­Vuc­ko 4 (Tay­fun dk.42) 6 Ser­kan 6 (Mu­rat dk.79) 4 ­Bü­lent 6 Em­re 6 (Öz­gür dk.85) ? ­Ser­dar 7 ­Pol­jak 6 ­Yo­u­la 7 An­der­son 6 Si­nan ­Lov­rek Ah­met Ab­dul­lah T.D. ­Rı­za Ça­lım­bay HA­KEM­LER: Sel­çuk De­re­li, Mus­ta­fa Sön­mez, Mu­har­rem Yıl­maz
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT