BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AKILLAR KİEV'DE

AKILLAR KİEV'DE

Denizli galibiyetiyle moral bulan F.Bahçe, Dinamo ile oynayacağı kritik maça kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde hedef UEFA biletini kapmak ve Saracoğlu Stadı’nda final oynamakDenizli galibiyetiyle moral bulan F.Bahçe, Dinamo ile oynayacağı kritik maça kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde hedef UEFA biletini kapmak ve Saracoğlu Stadı’nda final oynamak AV­RU­PA İÇİN SON ŞANS Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde bu se­zon um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan F.Bah­çe’de göz­ler UE­FA Ku­pa­sı’na çev­ril­di. Çar­şam­ba gü­nü Ki­ev dep­las­ma­nın­da Di­na­mo’ya ko­nuk ola­cak sa­rı-la­ci­vert­li­ler bu ma­çı ka­za­na­rak UE­FA bi­le­ti­ni kap­ma­yı ve son­ra­sın­da Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda­ki fi­nal­de boy gös­ter­me­yi he­def­li­yor. “Şam­pi­yon­lar Li­gi’ni be­ce­re­me­dik” di­yen As­baş­kan Mah­mut Us­lu, “Önü­müz­de son bir şan­sı­mız var. Ki­ev’de ka­za­na­rak yo­lu­mu­za UE­FA Ku­pa­sı’nda de­vam et­mek is­ti­yo­ruz” de­di. As­baş­kan Şe­kip Mos­tu­roğ­lu da he­def­le­ri­nin UE­FA ol­du­ğu­nu vur­gu­lar­ken, “Bu şan­sı iyi de­ğer­len­dir­me­miz ge­re­ki­yor” yo­ru­mu­nu yap­tı. YE­TE­Rİ KA­DAR GÜÇ­LÜ­YÜZ Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes de oyun­cu­la­rıy­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler­de Di­na­mo ma­çı­nın öne­mi­ni vur­gu­lar­ken, ca­mi­anın bek­len­ti­le­ri­ni ha­tır­lat­tı. De­niz­li ma­çı­nın ar­dın­dan İs­tan­bul’a dö­ner dön­mez Di­na­mo kar­şı­laş­ma­sı için ha­zır­lık­la­ra baş­la­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de Ara­go­nes fut­bol­cu­la­rıy­la bir top­lan­tı yap­tı. “Bu ma­çı ka­za­nıp UE­FA Ku­pa­sı’nda yo­la de­vam et­me­miz şart” di­yen İs­pan­yol, “Zor bir mü­ca­de­le bi­zi bek­li­yor. An­cak Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde üz­dü­ğü­müz ca­mi­aya, UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tı­la­rak te­sel­li ver­me­miz şart. UE­FA’da he­de­fi­miz ken­di sa­ha­mız­da fi­nal oy­na­mak ol­ma­lı. Ben bu­nu ba­şa­ra­cak gü­ce sa­hip ol­du­ğu­mu­za ina­nı­yo­rum” de­di. > M. Emin ULUÇ Samandıra şenlendi De­niz­li’den dö­ner dön­mez Di­na­mo Ki­ev ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­yan F.Bah­çe’nin dün­kü id­ma­nın­da ne­şe ha­kim­di. De­niz­li ga­li­bi­ye­tiy­le mo­ral bu­lan sa­rı-la­ci­vert­li­ler ne­şe­li bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­rir­ken, id­ma­na te­da­vi­si sü­ren Se­mih ile di­zin­de ağ­rı olan Gök­han ka­tıl­ma­dı. De­niz­li ma­çın­da oy­na­yan­lar re­je­na­ras­yon ya­par­ken, di­ğer oyun­cu­lar dar alan­da maç oy­na­dı. Fut­bol­cu­lar id­man ön­ce­si özel bir re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de öğ­re­nim gö­ren öğ­ren­ci­ler­le bir ara­ya gel­di. Ap­pi­ah Ada yol­cu­su F.Bah­çe ile yol­la­rı­nı ayı­ran Ap­pi­ah, Pre­mi­er Lig’ten Tot­ten­ham’la an­laş­mak üze­re. Da­ily Mir­ror’ın ha­be­ri­ne gö­re 27 ya­şın­da­ki Ga­na­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Tot­ten­ham’la im­za aşa­ma­sın­da. Ka­ri­ye­ri bit­ti de­ni­len Ap­pi­ah’ın İn­gil­te­re sev­da­sı yü­zün­den Tot­ten­ham’a evet de­di­ği id­di­a edi­li­yor. Car­los’a özel il­gi F.Bah­çe’nin dün­ya­ca ün­lü Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı Ro­ber­to Car­los’a il­gi­nin so­nu gel­mi­yor. Her ha­re­ke­ti dün­ya med­ya­sı ta­ra­fın­dan ta­kip edi­len sam­ba­cı için dün de Bre­zil­ya­lı te­le­viz­yon­cu­lar Sa­man­dı­ra’ya gel­di. Bre­zil­ya Na­ti­ao­nal Ge­og­rap­hic’ten ge­len bir ekip Car­los ile özel rö­por­taj yap­tı. EM­RE’DEN BAŞ­BA­KAN’A DÜĞÜN DAVETİYESİ De­niz­li dep­las­ma­nın­da at­tı­ğı gol­le ma­ça dam­ga­sı­nı vu­ran ve 3 pua­nın mi­ma­rı olan Em­re Be­lö­zoğ­lu, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ı zi­ya­ret et­ti. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda­ki ça­lış­ma ofi­sin­de ger­çek­le­şen zi­ya­re­te Em­re Be­lö­zoğ­lu’nun İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Gök­sel Gü­müş­dağ ile gel­me­si dik­kat çek­ti. Genç futbolcunun Başbakan Erdoğan’a düğün davetiyesi verdiği öğrenildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT