BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kum­cu ve Si­vok!

Kum­cu ve Si­vok!

Hem Be­şik­taş, hem An­ka­ras­por, bu li­gin, hü­cu­mu en faz­la se­ven, fut­bo­lu as­la çir­kin­leş­tir­me­yen i­ki ta­kı­mı... On­la­rın bu ar­zu­lu an­la­yı­şı­na, ön­ce sir­ke, son­ra li­mon, da­ha son­ra­da bir a­vuç tuz dö­ker­ce­si­ne, ne­fis bir ye­me­ği ze­hir e­den aş­çı gi­bi, dü­nün tek bir suç­lu­su var­dı...Hem Be­şik­taş, hem An­ka­ras­por, bu li­gin, hü­cu­mu en faz­la se­ven, fut­bo­lu as­la çir­kin­leş­tir­me­yen i­ki ta­kı­mı... On­la­rın bu ar­zu­lu an­la­yı­şı­na, ön­ce sir­ke, son­ra li­mon, da­ha son­ra­da bir a­vuç tuz dö­ker­ce­si­ne, ne­fis bir ye­me­ği ze­hir e­den aş­çı gi­bi, dü­nün tek bir suç­lu­su var­dı... O da siv­ri a­kıl­lı bi­ri­siy­di mu­hak­kak... İ­nö­nü S­ta­dı’nın ze­mi­ni­ne kam­yon kam­yon kum dök­tü­ren zih­ni­yet, ak­lı sı­ra çim­le­ri ko­ru­ma a­dı­na, dün fut­bo­lun i­çi­ne e­de­rek, i­ki ta­kı­mın hı­zı­nı kes­ti, fut­bol zevk­le­ri­ni pe­ri­şan et­ti... *** ­Mev­sim kış mev­si­mi... A­ma san­ki ba­ha­rın en gü­zel gün­le­rin­den bi­ri­si­ni ya­şı­yor­duk a­de­ta... ­Ge­çen haf­ta F.Bah­çe’ye, bir kı­sım med­ya­nın “kor­kak­lık” bir kıs­mı­nın da “ce­sa­ret” ya­kış­tır­ma­sı ya­kış­tır­dı­ğı De­niz­li, se­yir­ci­si­ne, bir ö­zür bor­cu ol­du­ğu­nu bi­li­yor­du... ­Tek ça­re ka­zan­mak­tı... ­Tek ça­re, oy­na­nan fut­bo­lun kar­şı­lı­ğı­nı gol­ler­le al­mak­tı... A­ma 20. da­ki­ka­da iş­ler ters git­me­ye baş­la­dı... Si­vok‘un ta­ki­bin­de­ki Ne­ca, e­li­ni ko­lu­nu sal­la­ya sal­la­ya, Rüş­tü‘nün gol ye­me has­ta­lı­ğı­nı de­ğer­len­di­rir­ken, ta­raf­ta­rın ba­şın­dan a­şa­ğı a­de­ta kay­nar su­lar dö­kül­dü... *** ­Bir ters­lik var­dı bu iş­te... İş­te o ters­lik, sa­ha­yı, bu gü­ze­lim ha­va­da san­ki su kü­me­le­ri­nin fut­bo­la i­zin ver­me­me­si gi­bi bir çir­kin gö­rün­tü­ye so­kan “kum dök­me” yan­lı­şıy­dı... ­To­pun ve fut­bol­cu­nun sü­ra­ti­ni ke­sen ze­mi­nin a­ziz­li­ği­ne de, ne­den­se hep Be­şik­taş uğ­ru­yor­du... Oy­sa ay­nı şart­lar­da An­ka­ras­por’un di­na­miz­mi, tüm hı­zıy­la de­vam e­di­yor­du... Rüş­tü, ye­di­ği ha­ta­lı go­lün ar­dın­dan 3 ta­ne de i­na­nıl­maz kur­ta­rış­la ken­di­ni af­fet­tir­me­se, ilk ya­rı An­ka­ras­por ha­ne­si­ne çok da­ha faz­la gol ya­zı­la­cak­tı... ­Dev­re bi­ter­ken ge­len Za­po­tocny’nin go­lü, sa­de­ce be­ra­ber­li­ği de­ğil, mo­ra­li de be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­ti... *** A­ma Be­şik­taş’ın tek ra­ki­bi yok­tu ki sa­ha­da... ­Ha­di An­ka­ras­por ney­se a­ma bir de Si­vok var­dı, si­yah - be­yaz­lı­la­rın be­la­lı­sı... ­Ha­ni ilk gol­de, Ne­ca‘ya “Bu­yur bu­ra­dan vur” di­yen Si­vok... Da­ha i­kin­ci ya­rı­nın ba­şın­da öy­le bi ters­lik yap­tı ki... Rüş­tü ne­ye uğ­ra­dı­ğı­nı şa­şır­dı... ­Bu da yet­me­di “u­çan tek­me” i­le de bir gad­dar­lı­ğa im­za a­ta­rak, ta­kı­mı­nı 10 ki­şi bı­rak­tı... ­Bir yıl­dız fut­bol­cu, bu gü­ne ka­dar ken­di ka­le­ci­si­ni, bel­ki de böy­le­si­ne net, te­miz ve gü­zel (!) av­la­ma­mış­tır... “Be­ra­ber­li­ği ga­li­bi­ye­te çe­vi­re­yim” der­ken Be­şik­taş’ın ba­şı­na ge­le­ne ba­kın siz... 6-1 bitecek maç 3-1 bitti. ­Ka­lan da­ki­ka­lar, si­yah- be­yaz­lı­la­rın ça­re­siz çır­pı­nış­la­rı i­çin­de bir bir tü­ken­di... ­Hem De­niz­li’nin, hem Be­şik­taş’ın k­re­di no­tu “sı­fı­ra” i­ner­ken “ci­cim ay­la­rı” da so­na er­miş ol­du... ­Bu­yu­run bu­ra­dan yi­yin şim­di...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT