BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TEK FOR­VE­TE DE­VAM

TEK FOR­VE­TE DE­VAM

Hert­ha Ber­lin ma­çı son­ra­sı, “Ar­tık çift for­vet oy­na­ta­bi­li­rim” di­yen Skib­be, A.Gü­cü kar­şı­sı­na da tek sant­rfor­la çı­ka­cakHert­ha Ber­lin ma­çı son­ra­sı, “Ar­tık çift for­vet oy­na­ta­bi­li­rim” di­yen Skib­be, A.Gü­cü kar­şı­sı­na da tek sant­rfor­la çı­ka­cak SİS­TE­Mİ BOZ­MU­YOR G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’nin en çok eleş­ti­ril­di­ği ko­nu­la­rın ba­şın­da ge­len “tek sant­rfor­lu oyun sis­te­mi”, bu­gün­kü A.Gü­cü kar­şı­laş­ma­sın­da da sü­re­cek. Tek­nik Da­nış­man Feld­kamp’ın “Çift for­vet oy­nat­ma­lı­sın” ika­zı­na rağ­men sis­te­min­den ta­viz ver­me­yen Skib­be’nin, Hert­ha Ber­lin za­fe­rin­den son­ra yap­tı­ğı “Ba­rış ve Meh­met To­pal gi­bi oyu­nun her iki yö­nü­nü de çok iyi oy­na­yan fut­bol­cu­la­rı­mın ge­ri dön­me­siy­le bir­lik­te ar­tık oyun şab­lo­nu­muz de­ği­şe­cek. Önü­müz­de­ki kar­şı­laş­ma­lar­da çift for­ve­te dö­ne­ce­ğiz” açık­la­ma­la­rı­nın ak­si­ne, ta­kı­mı­nı bu­gün­kü A.Gü­cü kar­şı­laş­ma­sın­da yi­ne tek for­vet­le oy­na­ta­ca­ğı öğ­re­nil­di. G.BİR­Lİ­Ğİ’NE YA­KIN TA­KİP Hert­ha Ber­lin kar­şı­sın­da for­ma gi­yen ilk 11’de her­han­gi bir de­ği­şik­lik yap­ma­yı dü­şün­me­yen Al­man ça­lış­tı­rı­cı, sa­kat­lık yü­zün­den İs­tan­bul’da ka­lan Sab­ri’nin böl­ge­sin­de Ba­rış’ı gö­rev­len­di­re­rek, ce­za­sı se­be­biy­le Ber­lin’de oy­na­ya­ma­yan Ay­han’a da yer aç­mış ola­cak. Öte yan­dan fut­bol­cu­la­rıy­la bir top­lan­tı dü­zen­le­yen Skib­be, A.Gü­cü’nün güç­lü ve za­yıf yön­le­ri­ni, maç gö­rün­tü­le­ri­nin de des­te­ğiy­le oyun­cu­la­rı­na ak­ta­ra­rak, çe­şit­li ikaz­lar­da bu­lun­du. Al­man tek­nik adam, da­ha son­ra yar­dım­cı­sıy­la bir­lik­te Ha­cet­te­pe-G.Bir­li­ği ma­çı­na gi­de­rek, önü­müz­de­ki haf­ta kar­şı­la­şa­ca­ğı G.Bir­li­ği ile il­gi­li bol bol not tut­tu. >Er­can YIL­DIZ AS­LAN­LAR İM­ZA GÜ­NÜN­DE G.Sa­ray’ın genç ye­te­nek­le­ri Ay­dın ve Ya­ser, im­za gü­nün­de sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar­la bir ara­ya gel­di. An­ka­ra’da­ki Mal­te­pe Park Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nde açı­lan G.Sa­ray Sto­re’da ta­raf­tar­la­rın ürün­le­ri­ni im­za­la­yan iki fut­bol­cu bü­yük il­gi gör­dü. Ya­ser, “UE­FA’da­ki per­for­man­sı­mı­zı li­ge de yan­sı­ta­rak şam­pi­yon ol­mak is­ti­yo­ruz” der­ken, Ay­dın ise A.Gü­cü ma­çı­nın zor ola­ca­ğı­nı bil­dik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, “Bu­nun için 2 gün ön­ce­den gel­dik. Ar­tık dep­las­man­da ka­zan­mak is­ti­yo­ruz ve ka­za­na­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Turk­cell Sü­per Lig, 14.Haf­ta ma­çı >> MKE A.GÜ­CÜ Ser­kan El­ya­sa Des San­tos Tol­ga İl­kem (Cha­aba­ni) Gök­han İb­ra­him Ege Cem Can Mu­rat Er­do­ğan Ja­ba Meh­met Yıl­maz Sa­kat: Onur Ce­za­lı: Yok >> G.SA­RAY De Sanc­tis Ba­rış Mei­ra Ser­vet Ha­kan Bal­ta Meh­met To­pal Ay­han Ke­well Lin­coln Ar­da Ba­ros SA­KAT: Sab­ri, Em­re Gün­gör, Ümit, Lin­de­roth, Al­pars­lan, Ha­san, Ser­kan Ça­lık, Uğur, Mu­rat CE­ZA­LI: Yok STAT: 19 Ma­yıs SA­AT: 19.00 HA­KEM­LER: Su­at Ars­lan­bo­ğa, M.Em­re Eyi­soy, Vol­kan Na­rinç, 4.ha­kem: Er­bay Al­de­mir > Lig TV nak­len Cim­bom çok üs­tün G.Sa­ray ile A.Gü­cü lig­de bu­gün 87. kez kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İki ta­kım ara­sın­da bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan maç­lar­da G.Sa­ray’ın ga­li­bi­yet­ler­de 54-13 üs­tün­lü­ğü bu­lu­nu­yor. G.Sa­ray’ın at­tı­ğı 175 go­le, A.Gü­cü 71 gol­le kar­şı­lık ver­di. Cim­bom, An­ka­ra’da­ki 43 maç­tan 21’ini ka­zan­dı, 11’in­de ye­nil­di, 11 maç­ta da be­ra­be­re kal­dı. A.Gü­cü, G.Sa­ray ile yap­tı­ğı son 8 ma­çın 7’si­ni kay­bet­ti, 1’in­de be­ra­be­re kal­dı. Dep­las­man fo­bi­si G.Sa­ray, bu se­zon Sü­per Lig’de dep­las­man­lar­da kö­tü bir gra­fik çi­zi­yor. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar ra­kip sa­ha­lar­da­ki 6 maç­ta sa­de­ce 1 kez ga­lip ge­lir­ken, 3 mağ­lu­bi­yet ve 2 be­ra­ber­lik al­dı. Cim­bom, dep­las­man­da ka­le­sin­de top­lam 11 gol gö­rür­ken, ra­kip fi­le­le­re 8 gol ata­bil­di. G.Sa­ray, Ko­ca­elis­por’u 4-1 yen­di­ği 21 Ey­lül ta­ri­hin­den iti­ba­ren 76 gün­dür dep­las­man ga­li­bi­ye­ti­ne has­ret. Er­ka­sap’a bi­let ayı­bı G.Sa­ray Ku­lü­bü’nün, Hert­ha Ber­lin - G.Sa­ray ma­çı­nı iz­le­mek için bi­let is­te­yen Fa­tih Te­rim’in yar­dım­cı­sı Mü­fit Er­ka­sap’tan 45 eu­ro üc­ret ta­lep et­ti­ği or­ta­ya çık­tı. Er­ka­sap’ın ma­çı iz­le­mek için bi­le­ti Al­man ku­lü­bün­den te­min et­ti­ği bil­di­ri­lir­ken, bu ola­yı öğ­re­nen Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın ise çok si­nir­len­di­ği ve Er­ka­sap’ı ara­ya­rak, “Bir da­ha böy­le bir ak­sak­lık ol­ma­ya­cak. Özür di­li­yo­ruz” de­di­ği öğ­re­nil­di. G.SA­RAY’DA ÜÇ OYUN­CU KART SI­NI­RIN­DA Zir­ve mü­ca­de­le­sin­den kop­mak is­te­me­yen G.Sa­ray’da, bu­gün A.Gü­cü ile oy­na­ya­ca­ğı kri­tik kar­şı­laş­ma ön­ce­sin­de üç oyun­cu ce­za sı­nı­rın­da bu­lu­nu­yor. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­kım­da Mei­ra, Ser­vet ve Ay­han bu­gün­kü kar­şı­laş­ma­da sa­rı kart gör­me­le­ri du­ru­mun­da, ge­le­cek haf­ta G.Bir­li­ği ile oy­na­na­cak maç­ta for­ma gi­ye­me­ye­cek.
Kapat
KAPAT