BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­nal söz al­dı

Ya­nal söz al­dı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugünkü Kocaelispor maçı öncesi futbolcularından galibiyet istediTrabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugünkü Kocaelispor maçı öncesi futbolcularından galibiyet istedi “HA­Fİ­FE AL­MA­YIN” Sü­per Lig’de se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı zir­ve­de bi­tir­mek adı­na bu­gün evin­de ağır­la­ya­ca­ğı Ko­ca­elis­por’u mağ­lup et­me­nin plan­la­rı­nı ya­pan Trab­zons­por’da Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal oyun­cu­la­rın­dan ga­li­bi­yet sö­zü al­dı. Ya­nal’ın fut­bol­cu­la­rıy­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da, “Ko­ca­elis­por’un ko­nu­mu­na al­da­nıp ha­fi­fe al­mak yok. Şu an­da li­gin zir­ve­sin­de yer alı­yo­ruz ve ra­kip­le­ri­miz­le ara­mız­da­ki pu­an far­kı­nı ko­ru­ma­mız için bu ma­çı ka­zan­mak zo­run­da­yız” de­di­ği öğ­re­nil­di. Ya­nal’ın bu söz­le­ri üze­ri­ne bor­do-ma­vi­li fut­bol­cu­la­rın hep bir­lik­te ho­ca­la­rı­na ga­li­bi­yet sö­zü ver­di­ği be­lir­til­di. 3 TAK­Vİ­YE OLA­CAK Bu ara­da Er­sun Ya­nal, Sü­per Lig’in ilk di­li­mi­ni zir­ve­de bi­tir­mek he­de­fi var­ken ta­kım üze­ri­ne çı­kan bir çok trans­fer ha­be­rin­den de ra­hat­sız ol­du. Dev­re ara­sın­da ta­kım­dan kim­se­yi gön­der­me­yi dü­şün­me­yen Ya­nal’ın, ara trans­fer­de ise en faz­la üç oyun­cu tak­vi­ye­si is­te­di­ği öğ­re­nil­di. Bun­lar­dan bi­ri­nin Co­rint­hi­ans ta­kı­mı­nın ka­nat oyun­cu­su Her­re­ra ol­du­ğu id­di­a edil­di. Ye­ni isim­le­rin net ola­rak, Öz­kan Sü­mer’in ge­ti­re­ce­ği ra­por son­ra­sı be­lir­le­ne­ce­ği açık­lan­dı. Öte yan­dan Baş­kan Sad­ri Şe­ner’in de bu trans­fer­ler için büt­çe ça­lış­ma­la­rı yap­tı­ğı ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. Turk­cell Sü­per Lig, 14.Haf­ta ma­çı >> TRAB­ZON Sylva Tay­fun Song Gi­ray Ca­le Hü­se­yin Ser­kan Sel­çuk Yat­ta­ra Gök­han Umut Sa­kat: Tol­ga Zen­gin Ce­za­lı: Col­man, Ege­men >> KO­CA­ELİ Ser­dar Tol­ga Umut Fran­ser­gi­o Vol­kan Ser­hat Akın Mu­ham­met Ke­mal Mu­rat A.Dur­sun Ta­ner Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Mu­sa Bü­yük STAT: H.Av­ni Aker SA­AT: 15.00 HA­KEM­LER: De­niz Ço­ban, Asım Yu­suf Öz, Öz­gür Fa­tih Ka­lay­cı, 4.ha­kem: Mus­ta­fa Öğ­ret­me­noğ­lu > Lig TV nak­len 39. bu­luş­ma Trab­zons­por bu­gün Ko­ca­elis­por’la 39. kez kar­şı­la­şa­cak. İki ta­kım ara­sın­da bu­gü­ne ka­dar oy­na­nan 38 maç­ta, Trab­zons­por’un 18 ga­li­bi­ye­ti bu­lu­nur­ken, Ko­ca­elis­por’un ise 9 ga­li­bi­ye­ti var. 11 maç­ta ise, ta­raf­lar bir­bir­le­ri­ne üs­tün­lük ku­ra­ma­dı. Bor­do-ma­vi­li ta­kım ra­kip fi­le­le­re 55 gol gön­de­rir­ken, ka­le­sin­de 38 gol gör­dü. Tay­fun’a mo­ti­ve Trab­zons­por’da bu se­zon oyu­na en çok gi­ren ye­dek fut­bol­cu­lar­dan olan Tay­fun Co­ra, Ko­ca­elis­por ma­çın­da 11’de­ki ye­ri­ni ala­cak. Haf­ta içe­ri­sin­de bu fut­bol­cuy­la özel ola­rak il­gi­le­nen Ya­nal, oyun­cu­sun­dan iyi kon­san­tre ol­ma­sı­nı ve hü­cum or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na da­ha çok kat­kı yap­ma­sı­nı is­te­di. Ja­bi gön­de­ril­di Trab­zons­por, Gi­ne­li oyun­cu Da­ou­da Ja­bi ile yap­tık­la­rı söz­leş­me­yi kar­şı­lık­lı ola­rak fes­het­ti. Gi­ne­li oyun­cu ser­gi­le­di­ği per­for­mans ve di­sip­lin­siz ta­vır­la­rı se­be­biy­le se­zon ba­şın­da Er­sun Ya­nal ta­ra­fın­dan kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­mış­tı. Ta­raf­lar ara­sın­da va­rı­lan an­laş­ma ge­re­ği fe­sih söz­leş­me­si im­za­lan­dı. Söz ko­nu­su an­laş­ma bay­ram ta­ti­li son­ra­sın­da TFF’na gön­de­ri­le­rek yü­rür­lü­ğe gi­re­cek. Gök­han’ın öz­le­mi Trab­zons­por’un for­vet oyun­cu­su Gök­han Ünal, Ko­ca­elis­por ma­çın­da gol at­ma­sı ha­lin­de lig­de 4 haf­ta­lık bir ara­dan son­ra gol öz­le­mi­ni son­lan­dır­mış ola­cak. Lig­de 5 go­lü bu­lu­nan Gök­han Ünal, en son li­gin 9. haf­ta­sın­da­ki İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ma­çın­da 1 gol kay­det­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT