BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gazilere Başbuğ morali

Gazilere Başbuğ morali

TSK Re­ha­bi­li­tas­yon ve Ba­kım Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret e­den Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ i­le kuv­vet ko­mu­tan­la­rı ga­zi­le­rin bay­ra­mı­nı kut­la­dı> AN­KA­RA Or­ge­ne­ral Baş­buğ, Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’n­de te­da­vi o­lan as­ker­ler­le tek tek bay­ram­laş­tı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) Re­ha­bi­li­tas­yon ve Ba­kım Mer­ke­zin­de ga­zi­le­rin bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer a­lan a­çık­la­ma­da, Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’un, Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı i­le bir­lik­te ön­ce­ki gün TSK Re­ha­bi­li­tas­yon ve Ba­kım Mer­ke­zi­ni zi­ya­ret et­ti­ği be­lir­til­di. A­çık­la­ma­da, Or­ge­ne­ral Baş­buğ’un zi­ya­ret es­na­sın­da ga­zi­ler­le gö­rüş­tü­ğü ve bay­ram­la­rı­nı kut­la­dı­ğı kay­de­dil­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın si­te­sin­de ay­rı­ca, Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’un, Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nıy­la bir­lik­te 4-5 A­ra­lık ta­rih­le­ri a­ra­sın­da da Es­ki­şe­hir’de 1’in­ci Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­nı zi­ya­ret et­ti­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT