BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meh­met­çi­ğe yer­li HA­YA­LET el­bi­se

Meh­met­çi­ğe yer­li HA­YA­LET el­bi­se

Fir­ma yet­ki­li­si Ber­gü­tay Er­kal, üret­tik­le­ri özel ka­muf­laj­la­rı ABD ve İn­gil­te­re gi­bi ge­liş­miş ül­ke­le­re de ih­raç et­tik­le­ri­ni söy­le­di.Kon­ya’da ku­ru­lu bir Türk fir­ma­sı­nın üret­ti­ği ka­muf­laj­lar, as­ke­re ter­mal ka­me­ra­la­ra kar­şı giz­len­me, ek­si 50 de­re­ce­ye ka­dar so­ğuk­tan ko­run­ma im­kâ­nı sağ­lı­yor. Pa­kis­tan’ın Ka­ra­çi ken­ti Ex­po Cen­ter’da dü­zen­le­nen 5. Ulus­la­ra­ra­sı Sa­vun­ma Fua­rı’na ka­tı­lan fir­ma­nın fu­ar yet­ki­li­si Ber­gü­tay Er­kal, “Dağ ve SAT ko­man­do­la­rı için özel ka­muf­laj­lar üre­ti­yo­ruz. Ko­man­do­la­ra yö­ne­lik üret­ti­ği­miz ürün, sa­vaş ve ça­tış­ma anın­da ge­ce­le­ri as­ker­le­ri ter­mal ka­me­ray­la gö­rün­mez ha­le ge­ti­ri­yor. Ürün su al­tın­da da ay­nı özel­li­ği ta­şı­yor” de­di. Bir baş­ka ürü­nün de as­ke­ri -50 de­re­ce­ye ka­dar so­ğuk­tan ko­ru­du­ğu­nu be­lir­ten Er­kal, giz­le­me ağı ve­ri­len baş­ka bir ürü­nün de tank gi­bi as­ke­ri araç­la­rı ra­dar­dan giz­le­di­ği­ni kay­det­ti.
Kapat
KAPAT