BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Li­der­le­rin bay­ram prog­ra­mı ta­mam

Li­der­le­rin bay­ram prog­ra­mı ta­mam

Li­der­le­rin, Kur­ban Bay­ra­mı prog­ra­mı bel­li ol­du. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül bay­ra­mı An­ka­ra’da ge­çi­re­cek. TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, bay­ram­da Ja­pon­ya’da­ki kı­zı­nın ya­nın­da ola­cak. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü­nü İs­tan­bul’da ge­çi­re­cek.Li­der­le­rin, Kur­ban Bay­ra­mı prog­ra­mı bel­li ol­du. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül bay­ra­mı An­ka­ra’da ge­çi­re­cek. TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, bay­ram­da Ja­pon­ya’da­ki kı­zı­nın ya­nın­da ola­cak. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü­nü İs­tan­bul’da ge­çi­re­cek. Er­do­ğan’ın di­ğer gün­ler­de­ki prog­ra­mı he­nüz net­leş­me­di. Bay­ram­la­rı ge­nel­lik­le An­tal­ya’da ge­çi­ren CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal’ın bu bay­ram­da da ay­nı ge­le­ne­ği sür­dür­me­si bek­le­ni­yor. MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li bay­ra­mın bi­rin­ci ve ikin­ci gü­nü An­ka­ra’da ola­cak. Bah­çe­li ikin­ci gün par­ti­de­ki bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tı­la­cak. DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer de bay­ra­mı An­ka­ra’da ge­çi­re­cek. Se­zer, ikin­ci gün par­ti ge­nel mer­ke­zin­de par­ti­li­ler­le bay­ram­la­şa­cak. BBP Ge­nel Baş­ka­nı Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu ise bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü An­ka­ra’da ola­cak. İkin­ci gün par­ti­de bay­ram­laş­ma prog­ra­mı­na ka­tı­la­cak olan Ya­zı­cı­oğ­lu, üçün­cü ve dör­dün­cü gün mem­le­ke­ti Si­vas’ta ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT