BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 252 belde, köy ol­mak­tan kur­tul­du

252 belde, köy ol­mak­tan kur­tul­du

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, 5747 sa­yı­lı ya­sa ile kö­ye dö­nüş­tü­rü­len 862 bel­de­den 252’si­ni il­gi­len­di­ren tu­ris­tik olan­lar, nü­fus sa­yı­mı­na kar­şı da­va açan­lar ve baş­ka bel­de­le­re ka­tıl­ma iş­le­mi baş­la­tan­lar yö­nün­den Ana­ya­sa’nın “hu­kuk dev­le­ti” il­ke­si­ne ay­kı­rı­lık ol­du­ğu­na ka­rar ver­di.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, 5747 sa­yı­lı ya­sa ile kö­ye dö­nüş­tü­rü­len 862 bel­de­den 252’si­ni il­gi­len­di­ren tu­ris­tik olan­lar, nü­fus sa­yı­mı­na kar­şı da­va açan­lar ve baş­ka bel­de­le­re ka­tıl­ma iş­le­mi baş­la­tan­lar yö­nün­den Ana­ya­sa’nın “hu­kuk dev­le­ti” il­ke­si­ne ay­kı­rı­lık ol­du­ğu­na ka­rar ver­di. Ana­mu­ha­le­fet par­ti­si CHP, ya­sa­nın ba­zı hü­küm­le­ri­nin önü­müz­de­ki ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı et­ki­le­me­ye dö­nük ol­du­ğu­nu ile­ri sü­re­rek, ip­ta­li­ne ve yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni is­te­miş­ti. CHP, ya­sa­nın 6 Mart 2008 ta­ri­hin­de ka­bul edil­di­ği­ne işa­ret ede­rek, 29 Mart 2009 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak ye­rel se­çim tak­vi­mi­nin baş­lan­gı­cı­nın 1 Ocak 2009 ol­ma­sı se­be­biy­le ya­sa­nın, yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de ya­pı­la­cak se­çim­ler­de uy­gu­lan­ma­ma­sıy­la il­gi­li Ana­ya­sa ku­ra­lı uya­rın­ca uy­gu­lan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ile­ri sür­müş­tü. Ka­rar­da, kö­ye dö­nüş­tü­rü­len tu­ris­tik bel­de­le­rin de tü­zel ki­şi­lik­le­rin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­dan ön­ce, bu bel­de­le­rin coğ­ra­fi, eko­no­mik, sos­yal, ta­rih­sel, kül­tü­rel ve kim­lik­sel özel­lik­le­ri­nin in­ce­len­me­si, özel­lik­le yı­lın bel­li dö­nem­le­rin­de hiz­met ver­dik­le­ri nü­fu­sun, ka­yıt­lı nü­fus­la­rı­nın çok üze­ri­ne çık­tı­ğı­nın ve bu nü­fu­sa su­nu­la­cak hiz­me­tin gö­ze­til­me­si ge­rek­ti­ği ifa­de edil­di. Bu ko­nu­lar üze­rin­de du­rul­ma­dan söz ko­nu­su bel­de­le­rin kö­ye dö­nüş­tü­rül­me­si­nin Ana­ya­sa’ya ay­kı­rı ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT