BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban­da ÇEV­RE u­ya­rı­sı

Kur­ban­da ÇEV­RE u­ya­rı­sı

Kur­ban­la­rın çev­re­yi kir­let­me­den ke­sil­me­si ko­nu­sun­da u­ya­rı­da bu­lu­nan Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel E­roğ­lu, ak­si tak­dir­de ce­za­i iş­lem uy­gu­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA ­Ba­kan E­roğ­lu, bay­ram do­la­yı­sıy­la a­lı­nan ted­bir­ler hak­kın­da a­çık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu, kur­ban­la­rın çev­re­yi kir­let­me­den ke­sil­me­si ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du. Eroğ­lu, ak­si tak­dir­de ce­zai iş­lem uy­gu­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ba­kan Eroğ­lu, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Kur­ban Bay­ra­mı’nda alı­na­cak ted­bir­ler­le il­gi­li bir ge­nel­ge ya­yın­la­dık­la­rı­nı, ay­rı­ca İl Mü­dür­lük­le­ri­ne de her tür­lü has­sa­si­ye­tin gös­te­ril­me­si ko­nu­sun­da ta­li­mat ver­dik­le­ri­ni ha­tır­lat­tı. Va­tan­daş­la­ra kur­ban­la­rı­nı ke­ser­ken ku­ral­la­ra uy­ma­la­rı ko­nu­sun­da çağ­rı­da bu­lu­nan Ba­kan Vey­sel Eroğ­lu şöy­le ko­nuş­tu: “Va­tan­daş­lar­dan özel­lik­le hay­van­la­ra ezi­yet et­me­den usu­lü­ne gö­re ke­sim yap­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum. Çev­re­yi kir­let­me­den kur­ban­la­rı­nı ke­sim yer­le­rin­de kes­sin­ler. Ak­si takdir­de ce­zai iş­lem ya­pı­la­cak. Kur­ban ke­sim işi ço­cuk­lar­dan uzak ya­pıl­ma­lı. Yol­lar­da, bah­çe­ler­de açık alan­lar­da ke­sim ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Be­le­di­ye­le­rin ala­ca­ğı ted­bir­le­ri de be­lir­le­dik. Ke­sim yer­le­ri hij­yen ola­cak. Ben her­ke­si ku­ral­la­ra uy­ma­ya ça­ğı­rı­yo­rum. Mak­sat ce­za ver­mek de­ğil. Ama ku­ral­la­ra uyul­ma­sı za­ten bir va­tan­daş­lık gö­re­vi­dir. Et sağ­lı­ğı açı­sın­dan da te­miz yer­ler­de mu­ha­fa­za edil­me­si­ne özen gös­te­ril­me­li­dir.” Hal­ka açık yer­ler­de kur­ban ke­sen­le­re ka­nun ge­re­ği 114 YTL pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­na­cak. KA­SAP­LAR EĞİ­Tİ­LE­CEK Ba­kan Vey­sel Eroğ­lu, kur­ban­la­rın ace­mi de­ğil, tec­rü­be­li ka­sap­la­ra kes­ti­ril­me­si­ni de is­te­di. Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu, 2009’dan iti­ba­ren ka­sap­la­ra eği­tim ve­ri­le­ce­ği­ni be­lir­tir­ken, “Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı ile gö­rüş­tük. 2009’dan iti­ba­ren ka­sap­la­rı eğit­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz. İs­tih­dam pa­ke­ti kap­sa­mın­da mes­lek eği­tim­le­ri­ne ak­ta­rı­la­cak kay­nak ile ka­sap­lar eği­ti­le­cek. Eği­tim­le­ri­ni ba­şa­rı ile ta­mam­la­yan ka­sap­la­ra ser­ti­fi­ka ve­ri­le­cek” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT