BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban­lık­lar he­sap­lı ­SATIŞLAR BEREKETLİ

Kur­ban­lık­lar he­sap­lı ­SATIŞLAR BEREKETLİ

A­na­do­lu’dan kur­ban­lık ge­ti­ren tüc­car­lar, kriz söylentilerine rağmen sa­tış­la­rın i­yi git­me­sin­den, va­tan­daş­lar i­se fi­yat­la­rın ar­t­ma­ma­sın­dan mem­nunKur­ban Bay­ra­mı­na 1 gün ka­la va­tan­daş­lar pa­zar­lar­da bay­ram­lık a­lış­ve­ri­şi­ni ya­par­ken, bir yan­dan da kur­ban­lık ba­kı­yor. İs­tan­bul’da va­tan­daş­la­rın kur­ban­la­rı­nı a­la­bil­mek i­çin bu­gün yo­ğun il­gi gös­ter­dik­le­ri kur­ban sa­tış mer­kez­le­rin­de, kü­çük­baş kur­ban­lık­lar 280 i­le 750 YTL, bü­yük­baş hay­van­lar i­se 2 bin i­le 6 bin 500 YTL a­ra­sın­da a­lı­cı bu­lu­yor. A­lı­cı i­le sa­tı­cı­la­rın ha­ra­ret­li pa­zar­lık­la­rı­na sah­ne o­lan kur­ban sa­tış mer­kez­le­rin­den bi­ri o­lan Ba­kır­köy’de­ki mer­kez­de Ağ­rı’dan ge­tir­di­ği bü­yük ve kü­çük­baş hay­van­la­rı sa­tan Ce­nan Do­ğan, bu yıl İs­tan­bul’a az sa­yı­da hay­van ge­tir­di­ği­ni an­cak ge­len hay­van­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nu sat­tı­ğı­nı söy­le­di. Do­ğan, pa­zar­da ö­zel­lik­le koç kal­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Fİ­YAT­LAR GE­ÇEN YIL­LA AY­NI Pa­za­ra kur­ban­lık koç al­ma­ya gel­di­ği­ni be­lir­ten Fik­ri­ye Er­gül, koç fi­yat­la­rı­nın ge­çen yı­la o­ran­la ay­nı de­ğer­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Pa­zar­da, kü­çük­baş hay­van­la­rın fi­ya­tı­nın 280 i­le 750 YTL, büy ük­baş kur­ban­lık­la­rın i­se 2 bin i­le 6 bin 500 YTL a­ra­sın­da a­lı­cı bul­duk­la­rı be­lir­til­di. Bu a­ra­da, bay­ram ta­ti­li­ni şe­hir dı­şın­da ge­çir­mek is­te­yen­le­rin E­sen­ler’de­ki Bü­yük İs­tan­bul O­to­ga­rı, a­lış­ve­riş­le­ri­ni ta­mam­la­mak is­te­yen­le­rin de çe­şit­li a­lış­ve­riş mer­kez­le­rin­de ha­re­ket­li­lik o­luş­tur­duk­la­rı gö­rül­dü.
Kapat
KAPAT