BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terk e­di­lince açlık grevine başladı

Terk e­di­lince açlık grevine başladı

“Se­ma ba­na dön” ya­zı­lı pan­kart­la aç­lık g­re­vi baş­la­tan genç, ey­le­mi­nin sev­di­ği kız ge­le­ne ka­dar sü­re­ce­ği­ni be­lirt­tiİs­tan­bul’da, sev­gi­li­si ta­ra­fın­dan terk edi­lin­ce bu­na­lı­ma gi­ren genç, aç­lık gre­vi­ne baş­la­dı. İş­siz ol­du­ğu öğ­re­ni­len 32 ya­şın­da­ki Ka­der Umut­lu, sa­bah sa­at­le­rin­de Be­şik­taş Mey­da­nı’na gel­di. Sev­gi­li­si ta­ra­fın­dan terk edil­di­ği­ni be­lir­ten Umut­lu, “Se­ma ba­na dön” ya­zı­lı ya­zı­lı pan­kart­la aç­lık gre­vi­ne baş­la­dı. Kız ar­ka­da­şı­nın fo­toğ­ra­fı­nı bir an ol­sun elin­den bı­rak­ma­yan Ka­der Umut­lu, “Onu çok se­vi­yor­dum. Bi­raz mad­di­yat, bi­raz da baş­ka sı­kın­tı­lar se­be­biy­le be­ni terk et­ti. 6 Ka­sım’dan bu ya­na gö­rüş­mü­yo­ruz. Ça­nak­ka­le’de ta­nış­mış­tık. İz­mir’de ab­lam­la be­ra­ber ka­lı­yor­duk ama be­ni terk et­ti. Eğer gel­mez­se bu­nun so­nu ölüm. Aç­lık gre­vim o ge­lin­ce so­na ere­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT