BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şişli’de kumar oynayan 38 kişi gözaltına alındı

Şişli’de kumar oynayan 38 kişi gözaltına alındı

Şiş­li’de bir iş ye­ri­ne ya­pı­lan bas­kın­da ku­mar oy­na­dık­la­rı id­di­a edi­len 38 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.Şiş­li’de bir iş ye­ri­ne ya­pı­lan bas­kın­da ku­mar oy­na­dık­la­rı id­di­a edi­len 38 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Gay­ret­te­pe Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü Ku­mar ve Ah­lak Ma­sa­sı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan da­ha ön­ce de de­fa­lar­ca ke­re ba­sı­lan Şiş­li Ko­re Şe­hit­le­ri Cad­de­si üze­rin­de bir iş ye­ri­ne yi­ne ku­mar oy­na­tıl­dı­ğı ge­rek­çe­si ile bas­kın dü­zen­len­di. Ope­ra­yon­da ku­mar oy­na­dık­la­rı id­di­a edi­len 20’si ka­dın top­lam 38 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ay­rı­ca bas­kın­da ele ge­çi­ri­len 8 Black Jack ma­sa­sı­na da el ko­nul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT