BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 20 bin adet kor­san DVD ele ge­çi­ril­di

20 bin adet kor­san DVD ele ge­çi­ril­di

Emi­nö­nü’nde dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, 20 bin adet kor­san film DVD’si ile çok sa­yı­da kar­to­net ele ge­çi­ril­di.Emi­nö­nü’nde dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, 20 bin adet kor­san film DVD’si ile çok sa­yı­da kar­to­net ele ge­çi­ril­di. Bir is­tih­ba­ra­tı de­ğer­len­di­ren po­lis ekip­le­ri, ban­drol­süz ola­rak üre­ti­len ürün­le­rin bu­lun­du­ğu be­lir­ti­len Tah­ta­ka­le’de­ki 4 ay­rı de­po­ya ope­ras­yon dü­zen­le­di. Ope­ras­yon­da, kor­san ol­duk­la­rı sap­ta­nan 20 bin adet film DVD’si ile çok sa­yı­da ka­pak kar­to­ne­ti el­de edil­di. Kor­san ürün­le­re el ko­yan ekip­ler, olay­la iliş­ki­si olan ki­şi­le­ri ya­ka­la­mak için ça­lış­ma baş­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT