BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­las Ko­le­ji ma­sa te­ni­sin­de de li­der

İh­las Ko­le­ji ma­sa te­ni­sin­de de li­der

Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye­si ve İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak dü­zen­le­nen “Kül­tür ve Spor Li­gi” baş­la­dı.Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye­si ve İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak dü­zen­le­nen “Kül­tür ve Spor Li­gi” baş­la­dı. İh­las Ko­le­ji Bah­çe­li­ev­ler Kül­tür ve Spor Komp­lek­si’nde ya­pı­lan Ma­sa Te­ni­si Tur­nu­va­sın­da 40 okul kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le et­ti. İl­köğ­re­tim ve or­ta öğ­re­tim se­vi­ye­sin­de ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­la­ra İh­las Ko­le­ji dört ay­rı ka­te­go­ri­de ka­tıl­dı. Ya­pı­lan ma­sa te­ni­si mü­sa­ba­ka­la­rın­da İh­las Ko­le­ji Yıl­dız Kız­lar­da; Bi­lim Ko­le­ji­ni 3 - 1, Yıl­dız Er­kek­ler­de; Ka­zım Ka­ra­be­kir İl­köğ­re­tim Oku­lu­nu 3 - 2, Genç Kız­lar­da; De­de Kor­kut Ana­do­lu Li­se­si­ni 3-0 ve Genç Er­kek­ler­de; Ad­nan Men­de­res Ana­do­lu Li­se­si­ni 3-0 ye­ne­rek gu­rup­la­rın­da­ki ilk maç­la­rı­nı ka­zan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT