BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­ver­cin­ler­le ce­za e­vi­ne cep te­le­fo­nu sok­ma­ya ça­lış­tı­lar

Gü­ver­cin­ler­le ce­za e­vi­ne cep te­le­fo­nu sok­ma­ya ça­lış­tı­lar

Bar­tın Ka­pa­lı Ce­za­e­vi’n­de ku­le nö­bet­çi­le­ri­nin dı­şa­rı­dan ce­za­e­vi bah­çe­si­ne 2 a­det gü­ver­ci­nin u­ça­rak gel­di­ği­ni ve ye­re düş­tü­ğü­nü, gü­ver­cin­le­rin sır­tın­da şüp­he­li ci­sim ol­du­ğu­nu fark et­ti.Bar­tın Ka­pa­lı Ce­za­e­vi’n­de ku­le nö­bet­çi­le­ri­nin dı­şa­rı­dan ce­za­e­vi bah­çe­si­ne 2 a­det gü­ver­ci­nin u­ça­rak gel­di­ği­ni ve ye­re düş­tü­ğü­nü, gü­ver­cin­le­rin sır­tın­da şüp­he­li ci­sim ol­du­ğu­nu fark et­ti. Nö­bet­çi­ler du­ru­mu üst ma­kam­la­ra bil­dir­di. Gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan 2 gü­ver­cin ya­ka­lan­dı. Gü­ver­cin­ler­den bi­ri­nin sırt kıs­mı­na 2 ka­nat a­ra­sı­na ko­li ban­dı i­le sa­rıl­mış 1 a­det cep te­le­fo­nu, di­ğe­ri­nin sır­tı­na ay­nı şe­kil­de sa­rıl­mış bu te­le­fo­na a­it 1 a­det ba­tar­ya e­le ge­çi­ril­di. Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Mus­ta­fa Yal­çın o­lay­la il­gi­li o­la­rak so­ruş­tur­ma baş­lat­tık­la­rı­nı i­fa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT