BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gelin arabası kaza yapınca, düğün kâbusa döndü!

Gelin arabası kaza yapınca, düğün kâbusa döndü!

Ada­na’da dü­ğün kon­vo­yun­da mey­da­na ge­len ka­za­da ge­lin ve araç­ta bu­lu­nan bir ki­şi ağır ya­ra­lan­dı. Ye­ni ev­le­nen Yıl­maz-Tü­lay De­mir­ka­ya çif­ti dü­ğün son­ra­sı üç ay­rı oto­mo­bil­le kon­voy eş­li­ğin­de şe­hir tu­ru­na çık­tı.Ada­na’da dü­ğün kon­vo­yun­da mey­da­na ge­len ka­za­da ge­lin ve araç­ta bu­lu­nan bir ki­şi ağır ya­ra­lan­dı. Ye­ni ev­le­nen Yıl­maz-Tü­lay De­mir­ka­ya çif­ti dü­ğün son­ra­sı üç ay­rı oto­mo­bil­le kon­voy eş­li­ğin­de şe­hir tu­ru­na çık­tı. Öğ­ret­men­ler Bul­va­rı’na gel­di­ğin­de kon­voy­da­ki Ö.K., di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­din­ce ön­ce or­ta re­fü­je ar­dın­dan da ge­lin ve da­ma­dın için­de bu­lun­du­ğu oto­mo­bi­le ar­ka­dan çarp­tı. Ka­za­da ge­lin ve da­ma­dın yol­cu kol­tu­ğun­da otur­du­ğu oto­mo­bil kal­dı­rı­ma çı­ka­rak 2 met­re yük­sek­ten tar­la­ya uç­tu. Oto­mo­bil­le­rin hur­da­ya dön­dü­ğü ka­za­da da­mat Yıl­maz De­mir­ka­ya ya­ra al­maz­ken, ge­lin Tü­lay De­mir­ka­ya ve Mi­ne Ç. ağır ya­ra­lan­dı. Da­mat, ka­za­da ya­ra­la­nan ge­li­nin ba­şın­dan bir an ol­sun ay­rıl­ma­ya­rak, “Ya­nın­da­yım, iyi ola­cak­sın,” di­ye­rek tes­kin et­me­ye ça­lış­tı. Ya­ra­lı­lar ça­ğı­rı­lan am­bu­lans­lar­la Çu­ku­ro­va Dev­let Has­ta­ne­si ve Nu­mu­ne Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT