BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Banka soyguncuları güvenlik kamerasına işte böyle yakalandı

Banka soyguncuları güvenlik kamerasına işte böyle yakalandı

Ela­zığ’da ön­ce­ki ak­şam sa­at­le­rin­de bir ban­ka şu­be­si­ne soy­gun amaç­lı gi­rip, gü­ven­lik gö­rev­li­si­ni et­ki­siz ha­le ge­ti­re­rek ban­ka­da bu­lu­nan top­lam 34 bin 500 YTL ve 6 bin 35 Eu­ro pa­ra ile ban­ka­nın gü­ven­lik gö­rev­li­si­ne ait ol­du­ğu be­lir­le­nen bir ta­ban­ca­yı ala­rak kaç­ma­ya ça­lı­şan M.S.Y ve M.D ad­lı ki­şi­ler ban­ka­nın gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı ta­ra­fın­dan gö­rün­tü­len­di. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar, sev­ke­dil­dik­le­ri mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­dı.Ela­zığ’da ön­ce­ki ak­şam sa­at­le­rin­de bir ban­ka şu­be­si­ne soy­gun amaç­lı gi­rip, gü­ven­lik gö­rev­li­si­ni et­ki­siz ha­le ge­ti­re­rek ban­ka­da bu­lu­nan top­lam 34 bin 500 YTL ve 6 bin 35 Eu­ro pa­ra ile ban­ka­nın gü­ven­lik gö­rev­li­si­ne ait ol­du­ğu be­lir­le­nen bir ta­ban­ca­yı ala­rak kaç­ma­ya ça­lı­şan M.S.Y ve M.D ad­lı ki­şi­ler ban­ka­nın gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı ta­ra­fın­dan gö­rün­tü­len­di. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar, sev­ke­dil­dik­le­ri mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­lan­dı. FİLM SAHNESİ GİBİ... Zan­lı­la­rın soy­gu­nu ger­çek­leş­tir­di­ği an­da ban­ka­nın gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın ka­yıt­ta ol­du­ğu tespit edildi. Gü­ven­lik ka­me­ra­sı ka­yıt­la­rı­na gö­re, kar mas­ke­le­riy­le ban­ka­ya gi­ren M.D. ile M.S.Y’nin, ilk ola­rak şu­be­nin gi­ri­şin­de­ki gü­ven­lik gö­rev­li­si­ni et­ki­siz ha­le ge­tir­di­ği gö­rü­lü­yor. Zan­lı­lar­dan M.S.Y, gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin ba­şın­da du­rur­ken, di­ğer zan­lı M.D. ise ban­ko­nun ar­ka­sı­na at­la­ya­rak si­yah bir po­şe­te vez­ne­de­ki pa­ra­la­rı dol­du­ru­yor. Pa­ra­la­rı al­ma işi­ni bi­ti­ren M.D, tek­rar ban­ko­nun üze­rin­de at­la­ya­rak di­ğer zan­lı ile bir­lik­te ko­şa­rak ban­ka­dan ay­rı­lı­yor. POLİSTEN KAÇAMADILAR Ela­zığ’da, dün bir ban­ka şu­be­si­nin so­yul­du­ğu ih­ba­rı üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen po­lis ekip­le­ri, zan­lı­lar­dan M.S.Y’yi, Va­li Fah­ri Bey Cad­de­si’nde, M.D’yi ise İs­tas­yon Cad­de­si ile Bağ­kur Cad­de­si’nin ke­siş­ti­ği yer­de yakaladı. Öte yan­dan, zan­lı­la­rın ya­ka­lan­dık­la­rı yer­ler­de et­ra­fa da­ğıl­mış hal­de bu­lu­nan pa­ra­nın 34 bin 500 YTL ve 6 bin 35 euro tu­ta­rın­da ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT