BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Buz kı­rı­lın­ca de­re­de bo­ğu­lan ço­cuk öl­dü

Buz kı­rı­lın­ca de­re­de bo­ğu­lan ço­cuk öl­dü

Er­zin­can’ın Ter­can il­çe­sin­de buz tu­tan bir de­re­nin üze­rin­de oy­na­yan 4 ya­şın­da­ki ço­cuk, bu­zun kı­rıl­ma­sı so­nu­cu düş­tü­ğü su­da bo­ğul­du.Er­zin­can’ın Ter­can il­çe­sin­de buz tu­tan bir de­re­nin üze­rin­de oy­na­yan 4 ya­şın­da­ki ço­cuk, bu­zun kı­rıl­ma­sı so­nu­cu düş­tü­ğü su­da bo­ğul­du. Ya­lın­kaş kö­yün­de 4 ya­şın­da­ki Umut Sez­gin ve ar­ka­daş­la­rı, ha­va­nın so­ğuk ol­ma­sı se­be­biy­le buz tu­tan de­re­ye git­ti. Buz­la­rın üze­ri­ne çı­kıp oy­na­ma­ya baş­la­yan ço­cuk­lar­dan Umut Sez­gin, bu­zun kı­rıl­ma­sı üze­ri­ne su­ya düş­tü. Ar­ka­daş­la­rı­nın ha­ber ver­me­si üze­ri­ne de­re­ye ge­len köy­lü­ler, kü­çük ço­cu­ğun ce­se­di­ni bul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT