BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Or­man­lık ala­na terk et­ti­ği ba­ba­sı ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

Or­man­lık ala­na terk et­ti­ği ba­ba­sı ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

Ka­ra­bük’ün Es­ki­pa­zar il­çe­sin­de, or­ma­na bı­ra­ka­rak yaş­lı ba­ba­sı­nın ölü­mü­ne se­bep ol­du­ğu id­di­a edi­len ki­şi tu­tuk­lan­dı.Ka­ra­bük’ün Es­ki­pa­zar il­çe­sin­de, or­ma­na bı­ra­ka­rak yaş­lı ba­ba­sı­nın ölü­mü­ne se­bep ol­du­ğu id­di­a edi­len ki­şi tu­tuk­lan­dı. İd­di­aya gö­re, 3 gün ön­ce eşi­nin ken­di­le­rin­de ka­lan ba­ba­sı Ali Uğur’un (80) id­ra­rı­nı ka­çır­dı­ğı­nı be­lirt­me­si üze­ri­ne Me­tin Uğur, yaş­lı ada­mı Ya­lak­kuz mev­kin­de­ki or­man­lık ala­na bı­rak­tı. Me­tin Uğur, ma­hal­le muh­ta­rı­na gi­de­rek piş­man ol­du­ğu­nu an­la­ttı. Ara­ma­la­rda Ali Uğur’un ya­kın­la­rı yaş­lı ada­mın ce­se­di­ni bul­du. Du­ru­mun jan­dar­ma­ya bil­di­ril­me­si üze­ri­ne gö­zal­tı­na alı­nan Me­tin Uğur, çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT